Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.5.2022

Galatským 3,1-14
1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! 2 Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? 3 Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom? 4 A koľko ste pretrpeli nadarmo? A ozaj, nadarmo. 5 Ale či Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí divy medzi vami, (robí to) skutkami zákona, alebo zvestovaním viery? 6 (Je to) ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi! 8 Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy. 9 Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom. 10 Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. 11 Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. 12 No zákon nie je z viery, ale (hovorí): Kto ich (totiž prikázania) plní, bude v nich živý. 13 Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14 aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha.

„Nakresliť“ ukrižovaného Krista. Hovorí sa, že jedna fotografia, či obraz povie viac, ako tisíc slov. Teda to, čo vidíme okom, chápeme jasnejšie a hlbšie. Apoštol Pavel kresťanom v Galácii hovorí: „Veď som vám nakreslil pred oči Krista, no nie hocijakého, ale toho ukrižovaného“. Všetky obrazy, ktoré znázorňujú Krista v dnešnej dobe, sú iba naše predstavy, ako mohol vyzerať, alebo ako by sme chceli, aby vyzeral. Nejde tu však o Kristov obraz. Pavel tu karhá a napomína kresťanov, ktorí nesprávne pochopili alebo sa odklonili od toho, čo im takpovediac „nakreslil“ – teda Krista. „Nie zo skutkov zákona bude človek ospravedlnený, ale iba z viery“. Zákon nemôže nikoho ospravedlniť ani spasiť – môže ho iba odsúdiť. Kristus vzal kliatbu zákona na Seba, keď zomrel na kríži. Žijeme iba z viery. Z viery, ktorá sa spolieha iba na Krista – toho Ukrižovaného. Z viery, ktorá prináša ovocie Ducha, ktorá koná dobré skutky. Pavol poukázal na to, že skutočnými deťmi Abraháma sú tí, ktorí majú vieru, nie tí, ktorí dodržiavajú zákon. – – Raz sa maliara Albrechta Dürera spýtali: „Ako je možné, že si na obraze Golgoty pod krížom namaľoval seba? Veď si tam nemohol byť prítomný – od tej udalosti ťa delia stáročia?“ On však odpovedal: „Aj moje hriechy to boli, za ktoré bol Kristus ukrižovaný!“
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, za Tvoju obeť! Odpusť, že si ju málo vážime a príliš sa zaoberáme skutkami ľudí, či už svojimi, celebrít, alebo činmi slávnych postáv histórie. Veď nás Svojím Duchom, aby sme videli hĺbku hriechu všetkých ľudí a hodnotu Tvojej obete! Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Jaroslav Javorník

Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí Ti všetko na nebi i na zemi. 1.Kronická 29,11
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, ktorý dal Seba samého ako výkupné za všetkých. 1.Timoteovi 2,5-6

Ján 14,7-14 •  Modlíme sa za: Kšinná (PoS)