Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.6.2020

1.Kráľov 9,1-9
1 Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, 2 zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. 3 Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel: posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. 4 A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal – zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy – 5 utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. 8 Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne. Povedia: Prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? 9 Potom povedia: Preto, lebo opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto Hospodin uviedol na nich všetko toto zlé.

Sľub. V živote dávame aj dostávame rôzne sľuby. Niektoré sú myslené vážne, iné sú ľahkomyseľné. Sľub však zostáva vždy sľubom, nech je akýkoľvek. Ak niečo sľúbim, druhý očakáva, že sľúbené dodržím, a to platí aj naopak. Ak sa sľub nedodrží, prichádza sklamanie. Niekedy je to sklamanie veľké, zvlášť, ak bol – či je – sľub dôležitý. A, prirodzene, po nesplnenom sľube treba očakávať konzekvencie. Často prichádza strata dôvery, či dokonca právne ťahanice. Preto by sme mali byť rozvážni, keď niečo sľubujeme a tiež komu to sľubujeme… V našom dnešnom texte dáva Hospodin dva sľuby. Obidva sú veľmi vážne. A obidva vychádzajú zo sľubu a prosby samotného Šalamúna, ktorý túžil po požehnaní pri stavbe chrámu a pri samotnom požehnaní národa. Boh zasľubuje požehnanie, ak ľud zostane verný, ale tiež sľubuje trest, ak sa ľud od Neho odvráti. Sú to jasné a čisté sľuby. Bez malého písma pod čiarou – sľuby pravdy. Aký sľub, či aké sľuby dávame svetu my? Aký sľub sme dali, či dávame Bohu? Toto všetko je zrkadlom našich životov, ktoré svet i Boh vidia. Preto musíme byť rozvážni a musíme si svoje sľuby pamätať, aby sa nestalo, že raz budeme pre ich nedodržanie príčinou sklamania, nedôvery, či smútku. A v prvom rade myslime na sľub, ktorý sme dali Bohu, že budeme kráčať v Jeho Slove. Veď to, čo znelo Šalamúnovi, znie v parafrázovanej podobe aj nám: „Moje oči a moje srdce budú tam s tebou po všetky dni, ak budeš chodiť predo mnou a zachovávať moje ustanovenia“.
Modlitba: Odpusť, Bože, že zabúdame na Tvoje zasľúbenia. Hľadáme cestičky, ako Ti uniknúť a potom sa spoľahnúť na lacnú milosť, ktorá sa dá zneužiť. Premeň nám srdcia, aby sme s láskou konali, čo od nás požaduješ. Veď nás Duchom Svätým. Amen.
Pieseň: ES 646
Autor: Marián Krivuš

Spoznáš, že ja som Hospodin, tvoj Spasiteľ, tvoj Vykupiteľ, Jákobov Mocný. Izaiáš 60,16
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Rimanom 8,35

Matúš 10,26-33 :: Modlíme sa za: Poprad – Matejovce (Ta)