Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.6.2022

Sudcovia 8,22-35
22 Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna; lebo ty si nás zachránil z rúk Midjáncov. 23 Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať; Hospodin bude panovať nad vami. 24 Potom im povedal Gideon: Mám k vám žiadosť: Nech každý odovzdá ukoristené náušnice. Nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. 25 Odpovedali: Ochotne ti dáme. Tu rozprestreli plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. 26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola tisícsedemsto šekelov zlata, okrem mesiačikov, náušníc a purpurových rúch, ktoré nosili midjánski králi, a okrem retiazok z krku ich tiav. 27 Gideon spravil z toho efód a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným s ním, a tak sa stal osídlom pre Gideona a jeho dom. 28 Midjánci boli pokorení pred Izraelcami, takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala štyridsať rokov pokoj, kým žil Gideon. 29 Jerubbaal, Jóášov syn, odišiel a býval vo svojom dome. 30 Gideon mal sedemdesiat synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. 31 I jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sícheme, mu porodila syna a dal mu meno Abímelech. 32 Gideon, syn Jóášov, zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Jóáša v abíezerovskej Ofre. 33 Keď Gideon zomrel, Izraelci sa so smilnou nevernosťou oddali baalom a urobili si Baal-Beríta bohom. 34 Izraelci nepamätali na Hospodina, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov, 35 a neukázali vďačnosť ani voči domu Jerubbaala-Gideona za všetko dobré, čo preukázal Izraelu.

Človek je tvor vynaliezavý. Platí to dnes, platilo to aj v prípade židovského národa, ktorý túžil po kráľovi. Mať kráľa znamenalo mať viditeľný dôkaz Božej starostlivosti, ochrany, požehnania. Nemať kráľa znamenalo byť ochudobnený o Jeho prítomnosť. Kráľ podľa dobových predstáv znamenal isté vtelenie Pána Boha. Hmatateľný dôkaz Božej existencie. Raz to bolo zviera, inokedy socha, potom kráľ, chrám… Takto by sme mohli naprieč dejinami vymenovať ľudské pokusy zhmotniť Pána Boha do nejakého predmetu – v snahe mať sa dobre. Je to v poriadku? Je potrebné obklopovať sa falošnými zárukami? Je nutné stratiť slobodu a s ľahkosťou pritakávať otroctvu? Je správne prehliadať živého Boha a venovať väčšiu pozornosť zhmotneným predstavám? Aj to sú otázky, ktoré odzrkadľuje dnešný biblický text a pozýva nás k tomu, aby sme každý deň túžili po spoločenstve so živým Bohom. Aj dnes sa medzi nami sprítomňuje rovnakým spôsobom, ako kedysi: Svojou bezpodmienečnou láskou, odpustením, prijatím. Aj dnes nás pozýva k nasledovaniu. Nie rečami, ale tým istým, čo od Neho neustále prijímame. Bezpodmienečnou láskou voči ľuďom, ktorých stretávame, odpustením tým, ktorí nám ubližujú a prijatím tých, ktorí nám nie sú po chuti.
Modlitba: Bože, odpusť, že chceme mať Tvojich viditeľných zástupcov, lebo nám nestačí život vo viere. Odpusť, že chceme žiť videním. Vťahuj nás do vzťahu s Tebou, aby sme sa od Teba nevzdialili! Amen.
Pieseň: ES 237
Autor: Andrea Korečková

Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. 5.Mojžišova 8,5
Ježiš hovorí: Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil Ja vám. Ján 13,15

Matúš 10,26-33 •  Modlíme sa za: Malá Čalomija (NoS)