Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.7.2020

Micheáš 5,4b-14
Ak príde Aššúr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kniežat z ľudu. 5 Tí budú mečom spravovať Asýriu a krajinu Nimródovu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Aššúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať naším územím. 6 Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov. 7 Zvyšok Jákobov bude medzi národmi, uprostred mnohých národov ako lev medzi divými zvieratmi a ako mladý lev v stáde oviec: ak prejde, rozšliape, roztrhá tak, že to nik nezachráni. 8 Nech je tvoja ruka vyvýšená nad tvojimi protivníkmi a nech sú vyhubení všetci tvoji nepriatelia. 9 V ten deň – znie výrok Hospodinov – vyhubím tvoje kone z tvojho stredu a zničím tvoje vozy. 10 Vyhubím mestá tvojej krajiny a zrúcam všetky tvoje pevnosti. 11 Vyhubím tvoje čarodejstvá z tvojich rúk a nebudeš mať veštcov; 12 vyhubím tvoje tesané modly aj posvätné stĺpy z tvojho stredu. A nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. 13 Odhodím z tvojho stredu tvoje ašéry a spustoším tvoje mestá. 14 S hnevom a prchkosťou vykonám pomstu na národoch, ktoré nechceli poslúchnuť.

Kliatba alebo požehnanie? Boží ľud nikdy nežil nudný a „pohodový“ život. Keď bol Hospodinovi neverný, povstávali proti nemu rôzni nepriatelia. Asýria (Assúr) reprezentuje všetkých Božích nepriateľov. Boh však Svoj ľud nikdy neopustil a neopustí. Je tu ostatok Jakobov, ktorý Boh chce očistiť od všetkých jeho previnení, čarodejníctva a modlárstva, aby sa stal požehnaním podobne, ako rosa a tichý dážď pre poľnohospodárov. — Aké osvieženie v parnom lete nám dáva ranná rosa alebo tichý dážď v podvečer? Celá príroda a s ňou aj človek ožíva a prospieva. Je znamením Božieho požehnania. Boh miluje celé stvorenstvo a prichádza k nám. Čo si vyberieme? Na jednej strane je modlárstvo, čarodejníctvo, konzum, egoizmus a odvrátenie sa od Boha. Takéto konanie nesie následky – Boží hnev a pomstu. Na druhej strane nám Boh ponúka záchranu vo Svojom Synovi a požehnanie, keď nebudeme od nikoho nič očakávať, ale celú svoju nádej vložíme do Hospodina. Boh zasľúbil Svojmu ľudu: „A stane sa, že ako ste boli kliatbou medzi národmi, dome Júdov a dome Izraelov, tak vás zachránim a budete požehnaním! Nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky!“ (Zach. 8,11-13).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš stále novú nádej, aj keď nás musíš trestať. Prosíme, udržuj nás vo viere, aby sme od Teba neodpadli. Zachráň nás od hriechov, nech sme požehnaním pre naše okolie. Amen.
Pieseň: ES 565
Autor: Ľubica Trusinová

Áno, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. Príslovia 11,19
Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Matúš 5,6

Zjavenie Jána 3,1-6 :: Modlíme sa za: Rimavské Brezovo (Ri)