Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.8.2020

Marek 8,27-33
27 Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú? 28 Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa; iní za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov. 29 Potom sa ich opýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Ty si Kristus! 30 Vtedy im prísne prikázal, aby o Ňom nevraveli nikomu. 31 Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. 32 A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal Ho Peter nabok a začal Ho odhovárať. 33 Ale On sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské!

Kto je tento muž? Nie všetci úplne rozumeli, kto je Ježiš. Učeníci odpovedajú jasne. Dnes znie otázka nám: Za koho pokladáme Ježiša my? Je to historická osoba? Je to prorok? Je to človek, ktorý má vysoké morálne a etické učenie? Je to osoba, ktorú nosíme na retiazkach na krku, prípadne máme Jeho podobizeň vytetovanú na tele? Je to Boh, podľa ktorého sa menujeme, ale to je všetko? Kto je Kristus podľa mňa? Určite odpovedáme s Petrom: „Ty si Kristus=Mesiáš!“ Dobre, ale čo to pre mňa znamená v reálnom živote? Malo by to znamenať, že je pre mňa osobným priateľom, Bohom – Stvoriteľom, ktorý ma vedie, lieči a vždy počuje moje prosby a plní ich. Je mojím najbližším. Toto poznanie je veľmi dôležitým okamihom v živote viery. Nielen vtedy, ale najmä dnes a z mojich úst pre tento svet. Pre ľudí, ktorí Krista nepoznajú alebo Ho poznajú zle. Kto je skutočne a reálne Kristus podľa človeka? My dnes vieme, čo pre nás vykonal. Nesprávajme sa ako Peter, keď si vzal Krista bokom a odhováral Ho. Kristus je Boží Syn. Plnil a plní Otcovu vôľu, aby všetci poznali pravdu o živote a boli spasení. Je to aj naša úloha. Skúmajme a snažme sa ju plniť. Ak Ho poznáš, tak to určite vieš. Ak Ho hľadáš, práve sa ti dáva poznať.
Modlitba: Ďakujeme Ježišu, že sa nám dávaš poznať. Napriek tme nášho hriechu. Napriek našej slabej viere a láske k tme. Ty prichádzaš a ukazuješ sa nám, aby sme si vyvolili Teba – svetlo. Daj, aby sme poznanie o Tebe šírili v moci Ducha. Amen.
Pieseň: ES 459
Autor: Michal Tekely

Pane, radujem sa z tvojej pomoci. 1.Samuel 2,1
Vtedy Mária prehovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť Svojej služobnice.“ Lukáš 1,46-48

1.Samuel 17,38-51 :: Modlíme sa za: Slovenská Ves (Ta)