Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.1.2020

3. nedeľa po Zjavení
A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13,29

Matúš 8,5-13
5 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. 7 Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. 9 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! – ide, a druhému: Poď sem! – príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! – urobí. 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 13 A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu.

Úvahy o viere. Môžeme ich začať aj slovami básnika Ladislava Fričovského: „Je viera taká a je aj viera iná. Čo skromná býva, i čo hrdlo vzpína. Čo všetko sľubuje – a siete sú však prázdne. Taká, čo mlčí – jej mĺkvosť zlatom zaznie. Je viera taká a je aj viera iná. Je viera, čo len tlie, i čo nezhasína. Je tá, čo víťazí i čo prchá z boja. A ty si máš vybrať, ktorá je tá tvoja?“ S apoštolom Jánom máme na mysli vieru v Pána Ježiša Krista (1J 4,2). Aká je teda moja viera? Mám vieru, ktorá sa potrebuje opierať o zdanlivú istotu dôkazov a volám spolu s davom: „Zostúp z kríža a uveríme v Teba!“? Mám vieru, ktorá vyhlasuje: „Neuverím, pokiaľ si prsty nevložím do jeho rán!“? Alebo mám vieru, ktorá si dokáže byť istá bez dôkazov, že Ten na kríži je moja spása, moja radosť, moja česť… Mám vieru pochybujúcu, hľadajúcu, alebo takú, ktorá bez dotyku zvolá: „Pán môj a Boh môj!“? Mám vieru, ktorá sa hľadá a stráca, alebo mám vieru v Božie Slovo, ktoré neklame a je pre mňa kompasom v mojom živote? Spoznal som v Kristovi Božiu moc? Viera stotníka nám má byť vzorom. Dostal pochvalu od Krista. Ďalší pohan pochválený pre svoju vieru. O takúto vieru prosme aj my! Nech sa i pri nás takáto „bezdôkazová“ – pre mnohých neistá viera stane videním! O takúto vieru prosme, aby sa pri nás nenaplnili slová Písma: „Veru, vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho“.
Modlitba: Pane Ježišu, daruj nám vieru, ktorá je smerovaná len a len na Teba. Nech nepotrebujeme nič, len vedomie, že keď Ty chceš, stane sa. Ďakujeme, že nás miluješ, aj keď potrebujeme vidieť, aby sme verili, ale vychovávaš nás, aby sme boli čo najviac upevnení v Tebe. Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Ján Hruška

Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. Žalmy 89,10
Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a každým spôsobom. 2.Tesaloničanom 3,16

Rimanom 1,13-17 :: Žalmy 86 :: Skutky apoštolov 10,21-35 :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v Rumunsku a v bývalej Juhoslávii