Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.10.2020

Jeremiáš 23,16-32
16 Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst Hospodinových. 17 Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým: Budete mať pokoj! A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: Nepríde na vás pohroma! 18 Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo, kto dával pozor na Jeho slovo a začul ho? 19 Hľa, strhla sa povíchrica Hospodinova plná hnevu, a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. 20 Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte! 21 Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. 22 A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? 24 Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? – znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? – znie výrok Hospodinov. 25 Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som sen! 26 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, 27 ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala? 28 Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? – znie výrok Hospodinov. 29 Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? 30 Preto, hľa, ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slová jeden od druhého – znie výrok Hospodinov. 31 Ajhľa, ja som proti prorokom – znie výrok Hospodinov – ktorí používajú svoj vlastný jazyk, a potom vyhlasujú výrok. 32 Ajhľa, ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo – znie výrok Hospodinov – rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojím chvastúnstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal; vôbec nebudú osožní tomuto ľudu – znie výrok Hospodinov.

Falošní proroci sú nebezpeční. Boží prorok Jeremiáš horlí a vynáša výpovede proti falošným prorokom v Izraeli. Vyzýva ľud, aby nepočúval prorokov, ktorí chcú byť pekní a vidinu vlastnej mysle zvestujú a predkladajú falošné sny. Lenže takí boli i v Novej Zmluve a sú aj v súčasnosti. Mnohí kazatelia aj našej Ev. cirkvi kážu viac to, čo je ľuďom milé, že sa majú len trochu polepšiť. Najmä na pohreboch. Je mi ťažko, keď je zosnulý len chválený a zvestuje sa len Božia milosť aj nad zosnulým, ktorého život bol veľmi problematický. Je pravda, že nejde o to, aby sme súdili, ale je tu evanjelium, ktoré máme niesť. To znamená, že máme viesť k pokániu – k Pánovmu odpusteniu hriechov a prijatiu vo viere Pána Ježiša za osobného Spasiteľa a k Jeho nasledovaniu. Stále čítať a vo svojom okolí hlásať Božie Slovo, ktoré „je ako oheň a ako kladivo, ktoré rozráža skalu“ (v. 29). Kiež by sme boli osožní v rodinách i vo svojom okolí, aby nás nezasiahol hnev Hospodinov, ale Jeho požehnanie!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že sa snažíme presadzovať vieru, ktorá je milá svetu a nie Tebe. Daj nám do svedomia jasné poznanie Tvojej vôle a odvahu hlásať ju a žiť. Amen.
Pieseň: ES 331
Autor: Ján Belica

Ja, ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie? Izaiáš 51,12
Ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. 1.Jána 4,4

2.Tesaloničanom 3,6-13 :: Modlíme sa za: Zemianska Oľča – Lipové (Dn)