Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.3.2020

Marek 13,14-23
14 Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť – kto čítaš, rozumej! – vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; 15 kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; 16 a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 17 Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! 18 Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime! 19 Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. 20 A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! – neverte. 22 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených. 23 Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko.

Strážcovia pozornosti. Moderné technológie a informačné systémy zmenili svet, ale ľudská hriešna prirodzenosť je „dedičstvom“, ktoré tlačia pred sebou všetky generácie. V celej tejto situácii je najväčším nebezpečenstvom prekvapenie. Nepríjemné prekvapenie. Pripravenosť, ostražitosť a pozornosť sú teda na mieste. Potreba bdelosti je na mieste, či už ide o hmotné veci, zdravie, duchovné, či emocionálne záležitosti. Pozornosť v zmysle slov „dajte si však pozor“, v nás evokuje nebezpečnú situáciu, ktorú je potrebné nielen vyhodnotiť, ale aj riešiť a zvládnuť. Mnohokrát nejde len o jednorazovú záležitosť, lebo diabol často vytrvalo používa systematické kroky na deštrukciu vzťahu medzi Bohom a človekom. Takéto dni a situácie zažívame v rôznych udalostiach aj my. Preto Pán Ježiš imperatívom hovorí: „Vy si však dajte pozor!“ Správne pochopenie tohto Ježišovho imperatívu malo svoj význam nielen v minulosti, ale má aj dnes. Ide o správne pochopenie Ježišových výrokov, ktoré formujú ľudský život v najlepšom slova zmysle, život v plnej zodpovednosti a pravde.
Modlitba: Hospodine mocností, všemohúci Bože! Zveril si nám veľké veci, za ktoré nesieme zodpovednosť a máme byť vo vzťahu k nim neustále na pozore. Prosíme o múdrosť, aby naše myslenie, slová i skutky išli v jednote s Tebou, Bože, a v poslušnosti voči Tvojmu Slovu. Amen.
Pieseň: ES 504
Autor: Dušan Havrila

Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Žalmy 38,19
Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. 2.Korinťanom 7,10

2.Korinťanom 4,11-18 :: Modlíme sa za: Krupina (Ho)