Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.7.2022

Ján 7,25-31
25 Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? 26 A hľa, verejne hovorí, a nič Mu nepovedia. Či poprední mužovia snáď naozaj poznali, že On je Kristus? 27 Ale o Tomto vieme, odkiaľ je; keď však príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. 28 Zvolal teda Ježiš, keď vyučoval v chráme, a riekol: Aj ma poznáte a viete, odkiaľ som. A ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je Ten, ktorý ma poslal a ktorého vy nepoznáte. 29 Ja Ho poznám, pretože som od Neho a On ma poslal. 30 Chceli Ho teda chytiť, ale nikto nepoložil ruku na Neho, lebo ešte neprišla Jeho hodina. 31 Mnohí však zo zástupu uverili v Neho a hovorili: Keď Kristus príde, či bude činiť viac znamení, ako činil tento?

Pán Ježiš je vo veľkom ohrození života. Hoci nikdy nič zlé neurobil a bol vždy plný lásky a súcitu k núdznym ľuďom okolo Seba, našli sa aj takí, čo Mu chceli siahnuť na život. On však na to nedbal, stále Mu išlo viac o záchranu životov stratených ľudí okolo Seba. Naďalej túžil a mal lásku i odvahu verejne kázať životodarné Evanjelium, aj napriek ohrozeniu a nenávisti zo strany farizejov. Ľudia sú v rozpakoch i znepokojení a pýtajú sa, kto On vlastne je? Pán Ježiš im rozumie, a preto ich uvádza do pravdy a odovzdáva im to, čo potrebujú prijať. Veľa Božej lásky a pravdy i moci Božieho slova. Je odvážny, a tak smelo vyznáva, že je Ten poslaný od Otca v nebi, aby nás uviedol do všetkej pravdy Božej a vykúpil Svojou obeťou na kríži z našich hriechov. Židovskí predstavení by Ho však chceli za každú cenu umlčať, no nemajú na to dostatok odvahy. Nikto z nich sa Mu neodvážil v tej chvíli nejakým spôsobom ublížiť. A mnohí z tých, ktorí Ho vtedy v chráme počúvali, v Neho uverili celým svojím srdcom. Je veľkou túžbou môjho srdca, aby sa tak na Božiu slávu dialo i v našich chrámoch.
Modlitba: Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti z celého srdca, že si ten ťažký zápas na Golgote o našu večnú záchranu nevzdal! Amen.
Pieseň: ES205
Autor: Magdaléna Peniašteková

Zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že Jeho meno je slávne. Izaiáš 12,4
Ján píše: Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte Mu slávu.“ Zjavenie Jána 14,6-7

1.Mojžišova 32,23-32(33) •  Modlíme sa za: Nižná Slaná – Kobeliarovo (GeS)