Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.1.2020

1.Korinťanom 3,1-8
1 Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. 2 Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, 3 lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: Ja som Pavlov! a druhý: Ja Apollov! či nie ste príliš ľudia? 5 Čo je Apollo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. 6 Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; 7 takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce.

Rozliční pracovníci v zbore prinášajú do cirkvi rôznosť darov a možností. Jeden viac pracuje s mládežou, iný vie rozbehnúť opravy, ďalší má zmysel pre diakoniu, či misiu, alebo rád píše a publikuje. Túto pestrosť obdarovania, osobného životného príbehu a prežívania viery Svojich služobníkov Pán Boh používa aj pri budovaní Svojej cirkvi. Duchovní pracovníci tak dávajú svojmu zboru určitý charakter a smerovanie. Najviac oslovia v zbore skupinu, ktorá je im blízka. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie je možné osloviť všetkých a zvládnuť všetky oblasti zborovej práce ako Superman. Nie je možné všetkým sa páčiť a ani to nie je to najdôležitejšie. Lebo v službe v cirkvi nejde o nás. V službe cirkvi ide o Krista, aby bol zvestovaný a oslávený v našich životoch. K tejto službe sme povolaní a máme byť v nej Kristovi verní. Iba tak zostane cirkev Božím dielom, a nie naším ľudským podnikom. Čím viac tomu rozumieme, tým viac sme chránení pred pokušením, ktoré hrozí každému „ľudskému projektu“ – vyvyšovanie sa, závisť, ohováranie, rozbíjanie spoločenstva.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, odpusť nám, ak svojím egom kazíme Božie dielo. Ty musíš rásť v našich životoch a my sa umenšovať, len tak Ti v službe zostaneme verní. Chráň nás od závisti a rozbrojov! Uč nás spolupracovať a očakávať požehnanie len od Teba. Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Mary Hroboňová

Kto to vykonal a spôsobil? Ten, čo od začiatku povoláva pokolenia, ja, Hospodin, som prvý a budem aj s poslednými — ja som to! Izaiáš 41,4
Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Skutky apoštolov 10,36

Skutky apoštolov 16,9-15 :: Modlíme sa za: Hanušovce nad Topľou (Šz)