Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.10.2020

Jeremiáš 25,1-14
1 Toto je slovo, ktoré Jeremiášovi zaznelo o celom ľude Júdu v štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho – bol to prvý rok babylonského kráľa Nebúkadnecara – 2 ktoré predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema: 3 Od trinásteho roku judského kráľa Joziáša, syna Ámonovho, až do tohto dňa, to jest dvadsaťtri rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo, a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. 4 Hospodin k vám neprestajne posielal všetkých svojich sluhov, prorokov, ale vy ste neposlúchali, ani ucho ste nenaklonili, aby ste počúvali. 5 Hovoril: Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú vám i vašim otcom Hospodin dal od vekov až na veky. 6 Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Potom nebudem s vami zle nakladať. 7 No neposlúchli ste ma – znie výrok Hospodinov – aby ste ma výtvorom svojich rúk mohli provokovať na vlastnú škodu. 8 Preto takto vraví Hospodin mocností: Pretože ste neposlúchali moje slová, 9 ajhľa, ja pošlem po všetky čeľade severu – znie výrok Hospodinov – i po svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom; uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. 10 Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. 11 Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi. 12 Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko – znie výrok Hospodinov – a obrátim ho na večnú púšť. 13 Tak splním na tej krajine všetky slová, ktoré som vyriekol proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorokoval Jeremiáš o všetkých národoch. 14 Aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk.

Nevieru Hospodin trestá, a potom chce ľud oslobodiť. Doba, ktorú líči tento text, je v Izraeli dobou zatvrdilosti ľudu a odvrátenia sa od Boha. Jeremiáš dôrazne vyzýva ľudí, aby sa odvrátili od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, aby tak zostali bývať na pôde, ktorú im dal Hospodin. Aby nechodili za inými bohmi a neklaňali sa im. Hospodin je zhovievavý, ale nie donekonečna. Ľud nepočúva varovné slová proroka. Preto zaznieva výrok Hospodinov o treste, ktorý aj vykoná. Zrejme je tomu podobná aj naša doba – v národe i v cirkvi. Božie Slovo nás vyzýva, aby sme sa odvrátili od služby novodobým bôžikom: honbou za peniazmi, za svetským uznaním a službou vlastnému egu. Aj v Evanjelickej cirkvi sme zašli tak ďaleko, že niektorí z čelných predstaviteľov sa nevedia pokoriť, a potom vznikne skupina, ktorá zakladá odštiepeneckú cirkev – akúsi Asociáciu. Je to nebezpečné. Môžu sa za to očakávať Božie tresty. Je načase sa pokoriť pod mocnú ruku Božiu a v pokání sa privinúť k Tomu, ktorý je pokorný srdcom – k Pánovi Ježišovi. Potom môžeme zažiť obnovenie a zjednotenie a vzrast v cirkvi i v národe – na slávu Božiu.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si taký úžasný. Odpusť však, že príliš málo vnímame Tvoju veľkosť a velebu. Potom si vytvárame bôžikov ako náhradu za vzťah s Tebou a radosť z Teba. Prosíme, daj sa nám poznať, čo najlepšie. Amen.
Pieseň: ES 332
Autor: Ján Belica

Pravdaže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smrteľník spravodlivý pred Bohom? Ak sa mu zachce viesť s ním spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na jednu. Jób 9,2.3
Zákonník mu povedal: „Správne, učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako …