Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.2.2020

1.Korinťanom 12,1-11
1 Ani o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. 2 Viete, že keď ste boli pohania, k nemým modlám ste chodievali, ako ste sa dali viesť. 3 Preto dávam vám na vedomie, že nikto, hovoriaci v Duchu Božom, nepovie: Prekliaty Ježiš! A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš! ak len nie v Duchu Svätom. 4 Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch; 5 a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je Pán; 6 a podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7 A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok; 8 lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého Ducha, 9 inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom Duchu, 10 inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky. 11 Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.

Máš schopnosť! Keď sme včera preskúmali svoje vnútro a zistili sme, že pre život potrebujeme Božiu milosť, odpustenie a pomoc, dnes na to zareagujme. Občas si každý z nás povie, že nič nevie, že je neschopný, že nie je talentovaný. Božie Slovo nás však vyvádza z omylu. Slová „nemám žiaden dar, či talent“ sú len výhovorkou pre lenivosť a pohodlnosť. Každého z nás náš Pán skrze Ducha Svätého obdaroval schopnosťou niečo robiť, byť požehnaním pre iných. Toto rozdeľovanie darov vykonal naozaj skvelo. Každý máme dar, aby nikto nemal výhovorku. Každý máme iný dar, aby sme si navzájom slúžili. Každý má dar Ducha Svätého, takže na jeho realizáciu nie je nikto sám. A tak všetci spolu tvoríme jeden celok, spojený jedným Duchom. Božím Duchom ani darmi nemôžeme manipulovať – môžeme ich iba zveľaďovať, zlepšovať sa v nich, realizovať ich v praktickom živote. Je to výsada Božích detí. Je jedno, aký dar máš. Buď však v jeho používaní verný! Ďakuj zaň Pánovi! A daj Duchu Svätému priestor, aby ťa použil pri uskutočňovaní Božieho plánu pre tento svet, či pre komunitu, v ktorej žiješ (cirkev, rodina, dedina, mesto…)!
Modlitba: Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si mňa, hlinenú nádobu, naplnil úžasným darom a talentom. Daj mi zveľaďovať, čo som dostal/a a pomôž mi pochopiť, že je to Tvoj nezaslúžený dar pre mňa. Amen.
Pieseň: ES 252
Autor: Martina Gdovinová

V Bohu je moja spása a moja česť. Žalmy 62,8
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Matúš 5,11

Kološanom 3,(5-7)8-11 :: Modlíme sa za: Jelšava (Ge)