Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.3.2020

Marek 13,24-27
24 V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. 26 Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou. 27 A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba.

Buď – alebo! Keď Boží Syn prišiel na Zem ako vtelené betlehemské dieťa, nikto Ho nepoznal. Iba anjel ohlasoval radostnú novinu, že sa narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. V tom čase tak veľmi očakávaný Mesiáš! – – Dnešok akoby opäť žil intenzívnym očakávaním „niečoho“, či „niekoho“. Filmy, knihy, počítačové hry sú plné nadprirodzených javov, bytostí, katastrof a apokalýps. Úzkosť narastá, čas sa kráti. V tlakovom hrnci sveta to vrie a ventil už syčí. Čo bude nasledovať? – – V Biblii čítame, že „v tie dni“ sa Slnko zatmie, Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať… Vzkriesený Pán otvoril nebesia a sedí na pravici Svojho Otca, ale v Deň súdu opäť príde na Zem. Tentokrát sa však nevráti ako neznáme betlehemské dieťa. Ježiš bude prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Sprevádzať Ho budú anjeli, ktorí zhromaždia verných zo všetkých strán. – – Čím bude pre nás Druhý Príchod Kristov: naplnením zasľúbenia o nových nebesách a novej zemi, kde budeme prebývať v dome svojho Otca, alebo nám prinesie odsúdenie, plač a škrípanie zubov? Čas milosti trvá. Pán Boh je zhovievavý. Pán Boh však nemešká!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že raz prídeš znova, aby si začal éru oslobodenú od zla. Prosíme, veď nás k pokániu, aby sme neostali so svojím zlom mimo dobrej Večnosti. Veď naše pery, nech zvestujú Evanjelium a mnohí sú privedení k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 315
Autor: Dagmar Fassingerová

Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho skutkov. Jeremiáš 17,9-10
Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce; lebo ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 1.Jána 3,19-20

Ján 16,16-23a :: Modlíme sa za: Kšinná (Po)