Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.4.2020

1.Petrov 1,22-25
22 Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte, 23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 24 Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.

Znovuzrodenie. Veľmi dôležitý moment v tvojej i mojej existencii. Zaujímalo to už biblického Nikodéma. Keď mu Pán Ježiš znovuzrodenie spomenul – ako nutnosť pre nebo – odvážil sa Ho opýtať, čo to je a ako sa to deje. Peter to v dnešnom biblickom texte znova objasňuje. Je to ako nové narodenie. Vznik nového života. Nie tým fyzickým spôsobom, ale duchovným. Nespolupracuje tu muž a žena, ale Duch Svätý a Slovo pravdy, evanjelium. Peter to nazýva semenom neporušiteľnosti. A tak človek, ktorý je duchovne znovuzrodený, v sebe nosí znaky a odtlačok večnosti. V kresťanskej identite, v jej duchovnej genetike, je teda prítomné niečo nebeské, večné a neporušiteľné. Veľmi silným znakom znovuzrodeného človeka je nepokrytecká bratská láska a poslušnosť Božiemu Slovu – Pravde. To Slovo môžeš aj dnes nájsť v Biblii. Rozsieval a rozsieva ho s láskou Pán Ježiš.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si prišiel s ponukou nového narodenia, keď môj duch umrel v hriechu. Odpusť, že dávam malý priestor svojmu duchu, aby sa presadil a trápim ho ďalšími neprávosťami. Posilni ma na vnútornom človeku, nech sa vo mne rozmáha nepokrytecká bratská láska a poslušnosť Božiemu slovu. Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Tomáš Valašík

Ukryl sa Adam i jeho žena pred Hospodinom. 1.Mojžišova 3,8
Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Rimanom 8,15

Ján 10,1-10 :: Modlíme sa za: Málinec (No)