Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.5.2020

2.Timotejovi 1,1-12
1 Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi – 2 Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci – 4 a pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou, 5 pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. 7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium. 9 On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ pohanov. 12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Byť presvedčený. Ak som o niečom presvedčený, je to dobré. Nebráni mi to v ďalšom postupe, napredovaní, raste. Nemám strach, či to alebo ono je správne, či má význam sa pre to namáhať. – – Apoštol Pavol je o svojej viere presvedčený. Vie, Komu uveril, na Koho sa spoliehať aj v navonok beznádejnej situácii. – – Pri pochybnostiach je dobré sa porozhliadnuť. Čo dokázalo náboženské presvedčenie – viera – v živote mnohých? Nielen u Euniky, Loidy, ale aj u veľkých ľudí celosvetového významu, či v našej krajine. Všimnime si Krista, ktorý šiel Svojou cestou pevne presvedčený o Svojom poslaní – záchrane ľudstva. Správne a pevné presvedčenie (pochádzajúce od Boha) dáva človeku voľnosť, krídla. Dodáva energiu. (
Modlitba: Ďakujem, Bože, že nám dávaš pevné presvedčenie o Pravde a službe. Odpusť, že ho niekedy stratím pod mnohými inými presvedčeniami a potom nemám dostatok sily pre službu Tvojmu kráľovstvu. Naplň ma Svojím Duchom, nech mi vládne a dodáva voľnosť, krídla, energiu. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Ľubomír Kordoš

Hospodin dokončí Svoj zámer so mnou. Žalmy 138,8
Pavol píše: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Filipanom 1,6

Izaiáš 32,11-18 :: Modlíme sa za: Nové Zámky (Dn)