Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.5.2022

Galatským 3,15-18
15 Bratia, po ľudsky hovorím: Platnú zmluvu človeka predsa nikto neruší, ani nič k nej nepridáva. 16 A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus. 17 Hovorím teda: zákon, vydaný po štyristo tridsiatich rokoch, neruší platnú zmluvu Božiu, aby zmaril zasľúbenie. 18 Ale ak je dedičstvo zo zákona, tak nie je zo zasľúbenia. Ale Abrahámovi ho dal Boh z milosti skrze zasľúbenie.

Jasné Božie slovo robí koniec ľudským diskusiám. „Takto by si to zosnulý predstavoval.“ Nie vždy je ľahké vyhovieť všetkým požiadavkám, ktoré pozostalá rodina má ohľadom organizácie pohrebu, či už ide o hudbu, príhovory, či ďalšie vstupy. Mám v životopise túto vec spomenúť? Hodí sa na pohreb tento bod programu? Ako dobré je mať všetko ošetrené predpismi, ktoré jasne povedia: toto áno, tamto nie. Lenže niekedy tápeme v nekonečných diskusiách. – – Apoštol píše v tomto zmysle, že Pán Boh vyjadruje úplne jasne, čo si myslí o probléme galatského zboru a nijaké ďalšie ľudské diskusie to už nezmenia. Nespokojní galatskí poburovači sú ako ľudia snažiaci sa pretlačiť do „pohrebného aktu“ čo najviac svojich predstáv. V tomto prípade to bolo vylúčenie neobrezaných pohanov z Božieho zachráneného ľudu. Skutočnosť, že to tak Pán Boh naozaj chce, dokazovali tým, že Mojžišov zákon bol na ich strane. Pavol použil protiargument, že pôvodná Božia zmluva s Abrahámom je jasná a stále neodškriepiteľne platná, nezrušiteľná čímkoľvek neskorším, hoc´ je to aj Mojžišov zákon. Zákon z toho dôvodu treba vysvetľovať v duchu Abrahámovi daných zasľúbení. – – Viera v Krista dáva veriacemu viac, než akákoľvek obriezka a do Božej rodiny sme prijatí na základe viery, nie rituálu, či znaku na tele. To je Boží pohľad. Spoľahni sa na to.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si múdry. Odpusť, že to neprijímam a snažím sa meniť, či obchádzať Tvoje poriadky. Daj mi vieru v Teba a pokoru, nech sa podriaďujem Tvojmu Slovu, lebo je naozaj dobré! Amen.
Pieseň: ES 461
Autor: Marek Ivan

Choď a Hospodin nech je s tebou! 1.Samuelova 17,37
Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh. 1.Petra 4,11

Ján 18,33-38 •  Modlíme sa za: Kunova Teplica (GeS)