Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.7.2020

Micheáš 6,1-16
1 Počujte, čo vraví Hospodin: Povstaň! Začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas! 2 Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme! Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. 3 Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! 4 Veď som ťa vyviedol z Egypta, vykúpil som ťa z domu otrokov; poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Mirjamu. 5 Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beórov syn Bileám; čo sa dialo od Šittímu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. 6 S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? 7 Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? 8 Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. 9 Čuj, Hospodin privoláva mestu – a je múdre báť sa Tvojho mena: Počujte, kmene a zbor mesta! 10 Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata, skúpa éfa. 11 Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? 12 Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož, v ústach majú podvodný jazyk. 13 Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. 14 Budeš jesť, ale sa nenasýtiš, a ostaneš naďalej hladný, keď si aj odložíš nabok, nič nezachrániš, a čo zachrániš, vydám napospas meču. 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš, vytlačíš aj mušt, a víno piť nebudeš. 16 Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete ich radami. Preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.

Téma: Čo je pre mňa dobré? Byť s niekým v súdnom spore znamená domáhať sa práva a spravodlivosti. Boh sa súdi so Svojím ľudom. Dom Izraela totiž zabudol na všetko, čo pre nich Boh vykonal. Tento súdny spor je iný ako tie, o ktorých sa dozvedáme z médií. Nejde v ňom o dojednávanie sa, na koho strane je vina, kto bude víťazom a kto porazeným. Človek si má uvedomiť, že všetko, čo doteraz prežil, je svojím spôsobom spojené s Božím konaním. Boh má vzťah k Svojmu ľudu, a preto má oň veľký záujem. Aj my sme Božím ľudom, sme dedičmi Božích zasľúbení. Aj na nás sa obracia, aby sme na Neho nezabúdali. Náš život má byť zodpovedným životom. Boh oznamuje človeku, čo tvorí takýto život: Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore kráčať so svojím Bohom. Tieto tri krátke formulácie proroka dávajú orientáciu v spleti životných rozhodnutí, motivácií a konania. Život a viera majú byť nerozlučne spojené a vybudované na dobrých Božích daroch, ktoré spoznávam predovšetkým v Ježišovi Kristovi, v ktorom Boh zjavil Svoju lásku aj ku mne. Tam, kde človek zabúda na Božie ustanovenia a pravidlá, sa znižuje kvalita ľudského spolunažívania. Božie právo prináša dobro pre človeka, zakladá dobrú budúcnosť a chráni jeho život. Ono môže priniesť úžitok i Tebe. Dovoľ Bohu, aby Ťa našiel a pri Tebe konal všetko dobré, čo zasľúbil.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že od nás chceš len tri veci. Tri prekrásne veci: právo, láskavosť a pokoru. Ďakujeme, že aj tie nemusíme robiť sami, ale nám posielaš Ducha Svätého, aby nás nimi napĺňal a viedol. Zbav nás hriechu a vládni nám. Amen.
Pieseň: ES 339
Autor: Milan Petrula

Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Príslovia 2,6
Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. Jakubov 1,5

Ján 6,47-56 :: Modlíme sa za: Roštár (Ge)