Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.7.2022

Ján 7,32-39
32 I počuli farizeji, že si zástup takto povráva o Ňom. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby Ho zlapali. 33 Odpovedal teda Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k Tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť. 35 I hovorili Židia medzi sebou: Kam chce odísť, že Ho nenájdeme? Či chce odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť? 37 V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. 38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. 39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený.

Hľadaj Pána a prijímaj Jeho dary. Pán Ježiš vedel, že po Svojom vzkriesení odíde k Svojmu nebeskému Otcovi. Mnohí Ho vtedy budú hľadať, lebo budú túžiť po Jeho prítomnosti, slove, povzbudení a sile. Mnohým bude chýbať Jeho láska, ktorá v pozitívnom zmysle slova radikálne menila ľudské životy. Pán Ježiš sa viackrát utiahol do samoty, teraz však odišiel na miesto, ktoré nevieme nájsť na mape, lebo je skryté pred našimi očami. „Budete Ma hľadať, a nenájdete ma.“ – – Pandémia a obmedzenia nás naučili, čo znamená nemôcť sa dostať tam, kam chceme a k ľuďom, po ktorých túžime. My však máme možnosť Pána Ježiša nájsť, vidieť a počuť – skrze našu vieru. Skrze Jeho slovo. Cez Jeho zásahy, ktorými nám dáva najavo, že je s nami. Skrze modlitbu. Aj keď je skrytý nášmu telesnému zraku, predsa môžeme vo viere k Nemu prichádzať, ďakovať Mu a prosiť Ho o to, čo nám chýba. „Ak niekto žízni, nech príde ku Mne a napije sa.“ Hľadajme Pána Ježiša svojím srdcom, a tak získame dary, ktoré nám dáva, až kým ich nebudeme môcť jedného dňa prijať naplno – v nebeskom kráľovstve.
Modlitba: Pane Ježišu, veríme, že si s nami, aj keď Ťa nevidíme. Hovor s nami, dávaj sa nám poznať. Veríme, že nám vo Svojej láske dáš všetko, čo potrebujeme pre život a že raz budeme s Tebou žiť naveky! Amen.
Pieseň: ES 460
Autor: Zuzana Kubačková

Ďakujte Pánovi pánov, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky. Jedine On koná veľké divy, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky. Žalm 136,3.4
Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval Mu. Lukáš 17,15-16

Skutky apoštolov 16,23-34 •  Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (PoS)