Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.8.2020

Marek 9,2-13
2 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi; 3 rúcho sa Mu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nijaký bielič na zemi. 4 I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. 5 Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu! Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 6 Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. 7 Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte; 8 A zrazu, keď sa poobzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. 9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10 Aj si zachovali to slovo, ale hádali sa medzi sebou, čo znamená vstať z mŕtvych. 11 Opýtali sa Ho teda: Prečo hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? 12 Odpovedal im: Iste, najprv príde Eliáš a napraví všetko; ale prečo je napísané o Synovi človeka, že musí mnoho trpieť a že Ho za nič nebudú mať? 13 Ale hovorím vám, že aj Eliáš prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané.

Radosť z Ježišovej blízkosti. Často si v návale povinností nevieme nájsť chvíľku na rozhovor s naším nebeským Otcom. On na nás má však čas vždy a pripomína nám, že je potrebné vytvoriť si priestor – „svoj vrch a samotu“ – na čas s Ním. Učeníci po Ježišovom premenení chcú zostať na vrchu a postaviť tam tri stánky – tak im je dobre v Ježišovej blízkosti, že ani dole nechcú ísť, lebo vedia, čo ich tam čaká. Iste ste už zažili vo svojom živote chvíle s Pánom Bohom, ktoré by ste najradšej zastavili a túžili ste po tom, aby trvali na veky. Byť v Božej blízkosti je úžasné. Cítiť Jeho prítomnosť, Jeho lásku… Nemôžeme si však Jeho lásku nechať pre seba. Zatvoriť dvere našich sŕdc a zostať „na vrchu“. Pán Boh od nás – veriacich kresťanov – očakáva, že Jeho lásku a požehnanie posunieme aj ľuďom okolo seba. Žiada od nás, aby sme žili na tejto zemi v Jeho blízkosti. Aby sme už teraz prežívali lásku a radosť z Jeho prítomnosti. Preto nechajme otvorené dvere našich sŕdc a preukazujme svojím blížnym skutočnú lásku a radosť, ktorú nám dáva jedine Pán Ježiš Kristus. Nech náš Otec aj o nás raz povie: „Toto je môj milovaný syn, moja milovaná dcéra.“
Modlitba: Ďakujem, Bože za Tvoju lásku. Ďakujem, že prevyšuje všetko. Odpusť, že na ňu zabúdam a plním si život inými vecami. Prosím, konaj Svoju lásku cezo mňa aj voči iným ľuďom, nech Ťa spoznávajú. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Jana Ilčisková

Hospodin je náš Boh. On chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli. Jozua 24,17
A, hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28,20

1.Petrov 5,1-5 :: Modlíme sa za: Smrečany (Lo)