Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.10.2020

Jeremiáš 26,1-19
1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo: 2 Takto vraví Hospodin: Postav sa na nádvorie domu Hospodinovho a všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú klaňať do Jeho domu, hovor slová, ktoré som ti prikázal hovoriť; nevynechaj ani slovo. 3 Azda poslúchnu a každý sa navráti zo svojej zlej cesty; ja oľutujem pohromu, ktorú zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky. 4 Povedz im: Takto vraví Hospodin: Ak neposlúchnete a nebudete chodiť podľa môjho učenia, ktoré som vám predložil, 5 a nedáte na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične posielam k vám – akože ste ich neposlúchali: 6 naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme. 7 Kňazi, proroci aj všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hospodinovom. 8 Keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Hospodin prikázal hovoriť celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci i všetok ľud a povedali: Musíš zomrieť. 9 Prečo si prorokoval v mene Hospodinovom: Tento dom bude ako Šílo a toto mesto tak spustne, že bude bez obyvateľov? Všetok ľud sa zhŕkol k Jeremiášovi do domu Hospodinovho. 10 Keď sa judské kniežatá dozvedeli o tom, vyšli z kráľovského paláca hore do domu Hospodinovho a sadli si pri vchode do Novej brány domu Hospodinovho. 11 Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: Tento muž je hoden smrti, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. 12 Vtedy Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu všetky slová, ktoré ste počuli. 13 Teraz však polepšite svoje cesty a svoje skutky, počúvajte slovo Hospodina, svojho Boha, a Hospodin oľutuje zlo, ktoré vyslovil proti vám. 14 Ja som vo vašich rukách, urobte so mnou, čo uznáte za dobré a spravodlivé. 15 Len vezmite na vedomie, že ak ma usmrtíte, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma naozaj poslal k vám povedať vám verejne všetky tieto slová. 16 Nato kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: Tento človek nie je hoden smrti, lebo k nám hovoril v mene Hospodina, nášho Boha. 17 Niektorí zo starších krajiny povstali a povedali celému zhromaždeniu ľudu: 18 Micheáš z Mórešetu prorokoval za dní judského kráľa Chizkiju a povedal všetkému ľudu Judska: Takto vraví Hospodin mocností: Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude zrúcaninou a chrámový vrch zalesnenou výšinou. 19 Či ho preto vydal na smrť judský kráľ Chizkija a celý Júda? Či sa nebál Hospodina a nesnažil sa udobriť Jeho tvár, takže Hospodin oľutoval zlo, ktorým im pohrozil? My však chceme uvaliť veľkú neprávosť na seba.

Kto nám povie pravdu? Pre kresťana je nesmierne silným odkazom pravda, že Boh o každom jednom z nás vedel ešte skôr ako nás začal formovať v živote matky (Jer 1,5). On každého z nás stvoril s Jeho pečaťou, dotykom, zámerom, povolaním… Túžbou Jeho srdca bolo, aby sme tu boli pre Neho a On pre nás. A toto je doslova vtlačené ako pečať do každého z nás oveľa hlbšie, ako si myslíme. Sme stvorení pre spoločenstvo s Bohom, pre spoznávanie Boha, pre Boží plán s nami. A dostali sme od Pána nádherné utvrdenie, že On je s nami po všetky dni (Jer 1,8; Mt 28,20), že nás neopustí ani nezanechá (Žid 13,5). Otvorene nám hovorí, že to nebude ľahké, že v zápasoch o poznanie a vyslovenie pravdy budeme mať protivenstvá a súženia (Jer 1,19). Zároveň nás však ubezpečuje, že On je víťazom v Kristovi, Jeho je víťazstvo, On nás vytrhne a zachráni, On sa oslávi, že skrze Neho vo všetkom zvíťazíme (R 8,37). Ak Ho milujeme, potom všetky veci nám slúžia na dobré (R 8,28). Tieto pravdy, na ktorých stál Jeremiáš, sú pre kresťana mocným a nádherným odhalením dôvodu, pre ktorý žijeme! Veríme, že toto je základ, na ktorý sa aj v týchto dňoch potrebujeme postaviť s plnou dôverou.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za pevný základ pre moju vieru. Odpusť, že niekedy si radšej volím pozlátkové základy,