Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.2.2020

1.Korinťanom 12,12-26
 12 Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus. 13 Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov). 15 Keby noha povedala: Pretože nie som oko, nie som z tela – či zato nie je z tela? 16 A keby ucho povedalo: Pretože nie som oko, nie som z tela – či zato nie je z tela? 17 Keby celé telo bolo oko, kdeže by bol sluch? Keby celé (telo bolo) sluch, kdeže by bol čuch? 18 Takto však Boh rozložil údy v tele, jeden každý z nich, ako On chcel. 19 Keby však všetky (údy) boli jedným údom, kdeže by bolo telo? 20 Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. 21 Veď oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa! alebo hlava zas nohám: Nepotrebujem vás! 22 Ba čo viac: údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné, 23 a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia, 24 ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, 25 aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. 26 A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy.

Jedno telo. Každý človek dobre pozná svoje telo, vie, z čoho sa skladá, a tak mu je prirodzené, keď je všetko na svojom mieste a v poriadku. Kto by sa už dobrovoľne vzdal časti svojho tela s tým, že ho vôbec nepotrebuje? Keď nás však niečo v tele bolí, úplne nás to rozladí. Teraz sa však pozrime na Telo, o ktorom hovorí Božie Slovo. Hovorí iba o jednom, ale zloženom z mnohých údov, hovorí o spoločenstve nás, veriacich – kresťanov. Ak si to uvedomíme, nebude nám ľahostajné, ak niektorý z údov odpadne, ale budeme túžiť po tom, aby bol znova na svojom mieste. Ak by hociktorý úd vypadol, bude, samozrejme, chýbať. Boh rozložil údy tak, aby sa navzájom starali o seba. Niektoré sú viac na očiach, iné sú schované, ale bola to Božia Prozreteľnosť, ktorá to tak učinila, aby nebol rozkol v tele. Takže, ako údy sa navzájom potrebujeme, ale ešte vyšší princíp tkvie v tom, že ak jeden trpí, trpia aj ostatné údy, a naopak: „Ak sa jednému dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy“. Uvedomme si túto skutočnosť a aj dnes žime tak, aby sme boli použiteľnými údmi Kristovho tela! V pokore a skromnosti.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si hlavou Tela, v ktorom sme my údmi. Daj, aby sme sa s láskou starali navzájom o seba, a tak naplnili Božiu vôľu v našich životoch. Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Alica Pipperová

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Žalmy 22,2
Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa zaňho ustavične modlila k Bohu. Skutky apoštolov 12,5

Rimanom 7,14-25a :: Modlíme sa za: Jur nad Hronom (Dn)