Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.3.2020

Marek 13,28-37
28 Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. 34 Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, 35 tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. 37 A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!

Ide o život! Kázeň na pohrebe starého zbožného muža sa začala otázkou: „Kedy je človek pripravený odísť z časnosti do večnosti? Keď má vysoký vek, na poriadku deti, skončené práce…?“ Ďalej potom nasledoval biblický príbeh o staručkom Simeonovi, ktorý každý deň očakával naplnenie proroctva týkajúceho sa jeho života. Keď Simeon napokon v jeruzalemskom chráme spoznal v dieťati Ježišovi Mesiáša, vzal Ho na ruky, chválil Boha a jeho duch si radostne povzdychol: „Teraz prepúšťaš, Pane, Svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie!“ Takto samotný Simeon zodpovedal úvodnú otázku kázne. – – Spoznať v Ježišovi svojho Spasiteľa, prijať Ho, oslavovať Ho a dať sa Mu zachrániť! V tom je aj naša perspektíva večnosti v prichádzajúcom nebeskom kráľovstve. Kedy sa naplnia dni nášho života, to nevieme. Kedy príde Pánov deň a udalosti posledných čias, to tiež nevieme. Vieme však, že Hospodina máme očakávať každý deň. Pripravovať sa na stretnutie s Ním. Veď ide o život – o večný život! Nech nás k tomu povzbudzujú aj posledné verše Biblie. Ježiš hovorí: „Áno, prídem čoskoro! Amen!“ Vyznajme aj my: „Príď, Pane Ježišu!“ 
Modlitba: Daj nám nové srdce, Pane, aby sme tak túžili po Tebe, ako Ty túžiš po nás. Amen.
Pieseň: ES 663
Autor: Dagmar Fassingerová

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Žalmy 147,11
Ježiš hovorí: Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka. Marek 3,35

Ján 14,15-21 :: Modlíme sa za: Kuková (Šz)