Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.5.2022

Galatským 3,19-29
19 Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. 20 Ale prostredník nie je jedného; Boh však je jeden. 21 Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona. 22 Ale Písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježiša Krista dostalo zasľúbenia. 23 Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do (času) viery, ktorá sa mala zjaviť. 24 Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. 25 Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom. 26 Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. 27 Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. 28 Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. 29 A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.

Dospelí – nedospelí. Odkedy sa prvýkrát ľuďom ohlasovalo Evanjelium, že všetky naše hriechy vyriešil Kristus na kríži a moc trestajúceho zákona nad nami bola zrušená, akoby tým bola vyhlásená dospelosť veriacich. Vychovávateľ (Mojžišov zákon) už neriadi život nikoho z nás. Pán Boh očakáva od Svojich „dospelých“ detí, že za svoje činy prevezmú plnú zodpovednosť. A Kristovo evanjelium, ktoré ich urobilo dospelými a slobodnými spod jarma Mojžišovho zákona, bude určovať všetko v ich živote – názory, myšlienky, činy, hodnoty, rozhodnutia… Ktokoľvek bude ešte zdôrazňovať predpisy o jedlách, obrezávanie mužov, či prísne dodržiavanie sobotného odpočinku, bude sa dobrovoľne zriekať svojej dospelosti a vracať sa do detského stavu nevedomosti. Tieto veci už nikdy nebudú určovať život veriacich, ani ten tvoj. Počúvaj hlas Ducha, ktorý ťa vedie smerom ku Kristovi, nie k spoliehaniu sa na vlastnú spravodlivosť, výkony a znaky na tele.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás vychovávaš. Odpusť, že sa niekedy radšej zaseknem v duchovnej nedospelosti. Prosím Ťa, veď ma Svojím Duchom, nech žijem ako Tvoje dospelé dieťa, čo slúži z radosti a Tvojej podstaty! Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Marek Ivan

Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Žalm 146,3
Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme! Zjavenie 1,5

Efezským 1,15-23 •  Modlíme sa za: Ladzany (HoS)