Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.6.2020

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

Lukáš 15,1-3.11b-32
1 I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. 2 Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy povedal im toto podobenstvo:
11 Jeden človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A (otec) rozdelil im majetok. 13 Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. 14 Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na pole svine pásť. 16 I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. 17 Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe 19 a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prijmi ma ako jedného z nádenníkov. 20 I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho. 21 A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom. 22 Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy; 23 potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. 24 Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. 26 I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. 27 A ten mu povedal: Prišiel ti brat a otec zabil vykŕmené teľa, že ho dostal zdravého. 28 Nato sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. 29 On však odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi; 30 keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykŕmené teľa. 31 Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všetko, čo mám, je tvoje; 32 ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa.

Vráť sa domov. Buchnutie dverí je vždy nepríjemným prekvapením. Ak to spôsobí len prievan, a pritom sa nerozbije sklo na dverách, nemusí to byť také zlé. Horšie však je, keď niekto treskne dverami zo zlosti, z trucu alebo z nevďačnosti. Takto niekedy opúšťa dom nespokojný manžel, či manželka alebo nevďačný syn, či dcéra. Podobný príbeh máme zachytený aj v Biblii. Nevďačný syn odchádza z domu do ďalekej krajiny, do cudziny, kde nakoniec zistí, že tam nemá bezpečie, pochopenie, že mu chýba teplo domova, otcova láska. Tak to niekedy, žiaľ, býva aj dnes. Prichádza pokušenie, človeka zláka vidina slobody, svojvoľného života, odcudzí sa rodičom, cirkvi i Pánu Bohu. Spôsobí bolesť otcovi, matke alebo aj duchovnému pastierovi, najmä však nebeskému Otcovi. Veľakrát vieme za také správanie odsúdiť iných, ale pritom si neuvedomujeme, ako často my sami utekáme od Pána Boha do sveta za rozličnými lákadlami, hriešnymi chúťkami a ako už tým najmenším pokleskom a svojvoľným konaním znevažujeme svätú Otcovu lásku. Možno si sa aj ty v poslednom čase až príliš vzdialil od Toho, ktorému si sľuboval vernosť na celý život. Ak áno, rýchlo sa vráť, ešte je čas milosti, Otec ťa vyzerá, je ochotný ťa prijať a všetko ti odpustiť. Nezabúdaj, že On má vždy otvorenú náruč voči kajúcim synom a dcéram!
Modlitba: Ďakujeme Ti veľmi – preveľmi, že čakáš, nebeský Otecko. Lebo potrebujeme Tvoju náruč, aj keď sme sa vzdialili. Prosíme, priťahuj nás k Sebe viac a viac, nech sme akokoľvek vzdialení. Amen.
Pieseň: