Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.6.2022

Sudcovia 9,7-21
7 Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal: Počujte ma, občania Síchemu, a vypočuje vás Boh. 8 Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive: Kraľuj nad nami. 9 A oliva im odvetila: Mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami? 10 Vtedy povedali stromy figovníku: Poď ty a kraľuj nad nami! 11 A figovník im odvetil: Mám opustiť svoju sladkosť a svoje výborné ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami? 12 Potom povedali stromy viniču: Poď ty a kraľuj nad nami! 13 Ale vinič im odvetil: Mám opustiť svoj mušt, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami? 14 A všetky stromy povedali bodliaku: Poď ty a kraľuj nad nami! 15 A bodliak odvetil stromom: Ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. 16 Teraz, ak ste naozaj statočne konali, keď ste Abímelecha urobili kráľom, a ak ste dobre naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, ak ste mu odplatili, ako sa zaslúžil o vás, 17 lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vážky a zachránil vás z rúk Midjáncov; 18 ale vy ste dnes povstali proti domu môjho otca a jeho synov ste povraždili, sedemdesiat mužov na jednom kameni, a urobili ste Abímelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občanmi Síchemu, lebo je vaším bratom; 19 ak ste naozaj statočne naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, radujte sa z Abímelecha, a aj on nech sa raduje z vás. 20 Ak nie, nech vyšľahne z Abímelecha oheň a nech strávi občanov Síchemu a Bét-Millóa, a oheň nech vyšľahne z občanov Síchemu a z Bét-Milloá a nech pohltí Abímelecha. 21 Potom Jótám ušiel a unikol svojmu bratovi Abímelechovi. Nato odišiel do Beéry a býval tam.

Ak urobíme zlé rozhodnutie, môžeme ho napraviť. Život nám niekedy prináša veľmi ťažké situácie, do ktorých sa dostaneme nie vlastnou vinou. – – Takúto situáciu prežíval izraelitský ľud spolu s Jótámom. Ten potrebuje osloviť ľudí o ich zlom rozhodnutí a použije pritom podobenstvo o stromoch. Dosiahol úžasný úspech: pochopili, v akej sú zlej situácii a čo urobili zle. – – Aj Pán Ježiš nás často oslovuje rôznymi podobenstvami, aby sme pochopili, čo potrebujeme, čo nám ponúka a čo je dôležité pre náš život a naše spasenie. Prirovnanie „Ja som dobrý pastier, ktorý kladie život za ovce“, nám ponúka vedenie a starostlivosť, ak Ho prijmeme, ako svojho osobného Pastiera, Pána a Spasiteľa, Záchrancu a budeme Mu dôverovať. – – Tento náš život sa rýchlo skončí. Je krátky a neistý, ale večnosť je pred nami. Myslime na to, že Pán Ježiš nás čaká, ale rozhodnúť sa musíme sami ešte na tejto zemi. Potom už bude neskoro.
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si dobrým Pastierom našich sŕdc. Odpusť, že ich nechávame v moci reklamy, manipulácie a zvodcov. Veď nás Duchom Pravdy, aby sme nezblúdili! Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Ján Bruncko

Keď mi je Hospodin po pravici, neklátim sa. Žalm 16,8
Pavol hovorí: Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok. Skutky apoštolov 26,22

2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 •  Modlíme sa za: Málinec (NoS)