Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.7.2020

Micheáš 7,1-7
1 Beda mi! Som ako po letnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozna. Niet hrozna na jedenie, niet raných fíg, po ktorých túži srdce. 2 Vymizli zbožní z krajiny; niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. 3 Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali; knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby; tak prevracajú právo. 4 Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako tŕňový plot. Nastal deň tvojho trestu; teraz bude zmätok medzi nimi. 5 Neverte blížnemu; nedôverujte priateľovi! Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. 6 Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci. 7 Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Názov: Nezabúdaj na Boha. Možno si niekedy povieme, že prorok Micheáš by aj dnes mohol povedať niečo k problémom spoločnosti. K egoizmu, k následkom globalizácie, násiliu a vojnám, k politike, súdnictvu, vzťahom v spoločnosti… Znepokojujúci opis okolia a situácie spoločnosti v období proroka je blízky tomu, čo pozorujeme aj v našej dobe: Vzájomná nedôvera, rozpad rodín, konzumné vnímanie života, prekrúcanie spravodlivosti… To všetko sú následky ignorovania Božích príkazov. Ani v tejto situácii však prorok nerezignuje. Jeho „Ja však“ je svedectvom dôvery v Boha. Prorok upriamuje svoju nádej na zmenu vzťahu k Bohu. U neho je spása. — My Boha môžeme vnímať v diele záchrany skrze golgotský kríž a vzkriesenie Ježiša Krista. V Ňom je skutočný život. Boh nám ukazuje v Ježišovi Svoju nekonečnú trpezlivosť, lásku a vernosť. Ak vidíme zlé spôsoby v spoločnosti, nemusíme rezignovať, ale môžeme sa obrátiť na Boha s tým, aby zasiahol. V núdzi a pochybnostiach, aj keď všetko hovorí proti Bohu, Mu máme dôverovať, hľadieť na Neho, spoliehať sa na Jeho zásah. To je svedectvom neochvejnej dôvery a nádeje na zmenu, aby sme mali silu premáhať naše hriechy Božou láskou. Kristus je garanciou nášho víťazstva v tomto boji. Tomu smieme dôverovať.
Modlitba: Pane, upevňuj našu vieru a lásku k Tebe, nech vytrváme v každom pokušení a súžení. Chceme Ťa oslavovať, nech sa deje čokoľvek. Chceme Ťa oslavovať životom, či smrťou, len nám daj silu a ochotu v pravý čas. Amen.
Pieseň: ES 538
Autor: Milan Petrula

Až potiaľto nám pomáhal Hospodin. 1.Samuel 7,12
Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí. 2.Korinťanom 4,8

Matúš 22,1-14 :: Modlíme sa za: Rozložná (Ge)