Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.7.2022

Ján 7,40-52
40 A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kristus! 41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kristus? 42 Či nehovorí Písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho a z Betlehema, mestečka, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznikla pre Neho roztržka v zástupe; 44 a niektorí z nich chceli Ho zlapať, ale nikto nepoložil ruky na Neho. 45 Nato prišli sluhovia k veľkňazom a farizejom, a tí im povedali: Prečo ste Ho nepriviedli? 46 Sluhovia odpovedali: Nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. 47 Odpovedali im farizeji: Vari ste sa nedali zviesť aj vy? 48 A či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v Neho? 49 Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. 50 Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, im povedal: 51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? 52 Odpovedali Mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galiley.

Láska premáha predsudky. Predsudky nám bránia vidieť skutočnosť, keď pre strom nevidíme horu. Poprední ľudia z vtedajších Židov nechceli prijať správu a svedectvo o Ježišovej kázni a o Jeho uzdravujúcich činoch lásky. Predsudky si vyvodzovali z Ježišovho pôvodu, z Jeho spoločenského postavenia a zároveň sa obávali o stratu svojho postavenia v národe. Keď spojíme predsudky so strachom, dostaneme nenávisť. Nenávisť, pre ktorú súdia človeka skôr, než ho vypočujú a zistia, čo robí. A to je jedným zo znakov aj súčasnej spoločnosti. Predsudky a strach zo všetkého dobrého a pokrokového, čo prinieslo kresťanstvo skrze Ducha Svätého do tohoto sveta. Predsudky a strach zo života naplneného skutočnou láskou, ktorá nehľadá odmenu. Preto sa mnohí snažia vrátiť spoločnosť do pohanských koľají, snažia sa vyvrátiť slovo „láska“ a dať mu inú – nekresťanskú náplň. Predsudky a strach z krásy stvoreného sveta a z Božieho Stvoriteľského poriadku. Preto sa snažia popierať vedu a bádateľské objavy, ktoré nám doprial náš Nebeský Otec, ako napríklad biológiu. No Ježiš Kristus Svojou láskou, Svojou obeťou a Svojím vzkriesením prekonal a prekonáva predsudky a aj tým priniesol a prináša svetu záchranu, spasenie. Aj preto veríme, že v Kristovi pravda a láska víťazí aj dnes.
Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje dielo, ktoré je také veľkolepé a múdre! Odpusť, že si ho málo vážim. Prosím, daj mi múdrosť skrze Ducha Svätého, aby som dobre rozumel Tvojmu poriadku a správne žil podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Branislav Kulík

Tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú Toho, ktorý je verný. Jonáš 2,9
A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky. 1.Jána 2,17

Matúš 18,1-6 •  Modlíme sa za: Nové Sady (DNS)