Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.8.2020

Marek 9,14-29
14 Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. 15 A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa; potom pribehli k Nemu a pozdravili Ho. 16 I spýtal sa ich: O čom sa hádate s nimi? 17 Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre, priviedol som k Tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha, 18 a kde ho len pochytí, lomcuje ním; penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. 19 A On im odpovedal takto: Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne! 20 A priniesli ho k Nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval (chlapcom); tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. 21 Spýtal sa (Ježiš) jeho otca: Odkedy sa mu to stáva? Odpovedal: Od detstva. 22 A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami! 23 Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! 24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere! 25 Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho! 26 Nato skríkol (ten duch), veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A (chlapec) ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol, a on vstal. 28 Keď (Ježiš) vošiel do domu a boli sami, spýtali sa Ho učeníci: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? 29 A On im odpovedal: Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom.

Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Takto si vzdychol Pán Ježiš Kristus, keď zišiel z vrchu premenenia. Tam hore bol v blízkosti Otca, s Mojžišom a Eliášom a čoskoro už zase na zemi, v holej realite… Zákonníci sa dohadujú s učeníkmi, učeníci nevedia pomôcť úbohému chlapcovi, zástup sa bezmocne prizerá. A treba tak málo, veď vo viere v Božiu moc a milosrdenstvo by ľudia zvládli aj ťažké trápenia. Lenže – neviera je vážna prekážka. „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť?“ Pán Ježiš mal súcit s otcom, ktorý hľadal pomoc pre svojho jednorodeného syna; hneď pomohol – chlapca vyslobodil od nemého a hluchého ducha. Učeníkom vysvetlil, že takáto úloha si vyžaduje aj modlitebnú prípravu a pôst. Aj pre nás z toho vyplýva kresťanská úloha: prosme s modlitbou – o pevnú vieru, o trpezlivosť v skúškach, o Božie milosrdenstvo pre nás i naše rodiny. Prosme o dar viery od nášho Otca nebeského, ktorý rád dáva, keď prosíme v mene Pána Ježiša Krista. Učme sa! Pán Boh nás posilní a v Pánovi Ježišovi prežijeme víťazstvo viery.
Modlitba: Pane Bože, aj ja si zavše vzdychnem: Dokedy musím niesť tieto ťažkosti? Dokedy musím trpieť nevieru svojich blízkych? Posilni ma v dôvere, že Ty si všemohúci, milostivý a ľútostivý Boh, Ty v pravý čas daruješ vyslobodenie. Amen.
Pieseň: ES 311
Autor: Viola Fronková

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Žalmy 63,2
Ježiš hovorí: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije! Ján 7,37

Lukáš 22,54-62 :: Modlíme sa za: Sobotište (My)