Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.1.2020

1.Korinťanom 3,18-23
18 Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. 19 Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve. 20 A zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. 21 A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, 22 či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše, 23 ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.

My sme Kristovi a Kristus je Boží. Múdrosť tohto sveta nemá dlhé trvanie. Je to len márnosť a honba za vetrom. Je to len vidina, hmla, opar, ktorý zmizne tak rýchlo, ako sa ukáže. Je to klam! Preto apoštol píše: „Nech sa nikto neklame!“ Brat, sestra, so svetskou múdrosťou to nedotiahneš ďaleko. Mysli na to, že rýchlo spľasne ako bublina a že stačí slabo fúknuť a zrúti sa ako domček z karát. Nestavaj svoj život na múdrosti tohto sveta, ale na múdrosti Božej, na múdrosti zhora! „Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, všetci sú rozumní, čo robia tak“ (Ž 111,10). Múdrosť zhora je ako Skala, ktorá sa nepohne, ale trvá naveky. Stavaj svoj život na tejto Skale, na múdrosti zhora, na Kristovi, ktorý volá: „Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím“ (Pr 1,33). My sme Kristovi a Kristus je Boží, preto zanechajme klamné, nestále a do zahynutia smerujúce hodnoty tohto sveta a túžme po hodnotách duchovných, stálych a trvajúcich až naveky! „Všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo zostáva naveky“ (1Pt 1,24).
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si skalou, na ktorú môžeme postaviť svoj život. Odpusť, že sme niekedy skôr nalomenou trstinou, ako pevným bralom. Tešíme sa však, že nás nedolomíš, ale meníš na pevný kus Teba – skaly vekov. Amen.
Pieseň: ES 484
Autor: Margita Dieová

Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. Izaiáš 42,3
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

Rút 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) :: Modlíme sa za: Hlohovec (Ba)