Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.2.2020

1.Korinťanom 12,27-30
27 Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd. 28 Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov. 29 Či sú všetci apoštolovia? Všetci proroci? Či sú všetci učitelia? Všetci divotvorcovia? 30 Či všetci majú dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či ich všetci vedia vykladať?

Ustanovenie údov v tele. Vo fyzickom tele má každý orgán svoju úlohu, ktorú síce niekedy môže nahradiť iný, ale je to skôr výnimočné, ako samozrejmé. Sú však orgány, ktorých činnosť je nenahraditeľná – bez nich dochádza k zániku tela. Takisto Pán Boh ustanovil údy do Tela spoločenstva veriacich. Rozdelil rôzne dary na vzájomnú službu. Každý dostal minimálne jeden dar, talent – poverenie – a záleží len od neho, ako s ním bude zaobchádzať. Môže ho zakopať alebo viacnásobne zúročiť (Mt 25,14-18). Písmo nám tu vymenúva mnoho druhov služby: apoštoli, proroci, učitelia, ľudia divotvornej moci, s darom uzdravovania, spravovania a hovorenia neznámymi jazykmi. Božie Slovo nás utvrdzuje v tom, že každý z nás má určitý dar – pomazanie – na službu v Tele Kristovom. Nemôže byť každý apoštolom alebo učiteľom alebo… Milý brat, milá sestra, objav svoj dar, prijmi svoju úlohu od Otca nebeského, postav sa na to miesto, kde ťa chce mať a poslúž svojimi darmi v spoločenstve! Pretože, ak ho zakopeš, alebo pohrdneš týmto poverením, v Tele Kristovom budeš veľmi chýbať!
Modlitba: Drahý Otče nebeský, prosím Ťa, aby si mi ukázal, kde je moje miesto v Tele, aby som svojimi darmi mohol slúžiť, a tak bol použiteľný v práci na Tvojej vinici. Amen.
Pieseň: ES 484
Autor: Alica Pipperová

Ja vás vyslobodím a budete požehnaním. Zachariáš 8,13
Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti a v neviere. 1.Timotejovi 1,12-13

Zachariáš 7,2-13 :: Modlíme sa za: Kalinovo (No)