Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.3.2020

5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika
(Obháj moje právo, Bože! Žalmy 43,1)
Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať Svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28

Hebrejom 13,12-14
12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. 14 Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.

Som ochotný ísť za ohradu? Keby sme boli súčasťou židovského národa, argumentom v tomto liste by sme rozumeli lepšie. Keby sme žili v tej dobe, museli by sme sa v mnohom rozhodovať, či budeme naďalej pokračovať v obetiach a obradoch podľa Mojžišovho Zákona, alebo žiť ako Kristovci, ktorí prijali Ježišovu Mesiášsku obeť. Pán Ježiš bol ukrižovaný za bránami mesta Jeruzalema a Svojou krvou posvätil Svoj ľud. Podľa knihy Levitikus (3Moj 4,21) obeť zvierat, ktorú priniesli v Deň zmierenia, potom vyniesli von za ohradu a tam ju spálili. Vidíme, ako to poukazuje na skutočnosť, že obeť Pána Ježiša Krista je obeťou zmierenia. Boli sme Jeho obeťou zmierení s Nebeským Otcom. K čomu nás však vyzýva veta: „Vyjdime k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie“? A v 15. verši je reč o prinášaní obetí chvál, a tým je vyznávanie Jeho mena. Vyjsť za ohradu je teda výzvou vyjsť k tým, čo sú mimo spoločenstva a prinášať im svojím vyznaním zvesť o zmierení s Nebeským Otcom. Byť Ježišovým nasledovníkom znamená byť Jeho nasledovníkom aj v utrpení. Vyznávačský život prináša aj pohanenie. Som ochotný/á v dnešný deň takto žiť?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si priniesol jedinú skutočnú a večnú obeť zmierenia. Daj nám srdce plné lásky k ľuďom, čo blúdia, nech im nesieme Evanjelium. Veď nás Svojím Duchom, aby sme vedeli kedy, komu a čo povedať. Amen.
Pieseň: ES 619
Autor: Samuel Linkesch

Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Žalmy 142,4
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. 2.Korinťanom 1,3-4

Marek 10,35-45 :: Hebrejom 5,(1-6)7-9(10) :: Žalmy 102 :: Modlíme sa za: Myjavský seniorát