Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.6.2020

1.Kráľov 11,1-13
1 Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien: faraónovu dcéru, Moábky, Ammónky, Edómky, Sidónčanky, Chetejky, 2 z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcom: Neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami, inak obrátia vaše srdcia ku svojim bohom. Šalamún priľnul k nim láskou. 3 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien. Jeho ženy mu zviedli srdce. 4 V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 5 Šalamún chodil za Aštartou, sidónskou bohyňou, a za Milkómom, ohavnosťou Ammóncov. 6 Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. 7 Vtedy postavil Šalamún výšinu Kamóšovi, ohavnému božstvu Moábcov, na vrchu naproti Jeruzalemu, a Mólochovi, ohavnému božstvu Ammóncov. 8 Tak urobil všetkým svojim ženám cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zábitné obete svojim bohom. 9 Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil 10 a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. 11 Riekol teda Hospodin Šalamúnovi: Pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. 12 Kvôli tvojmu otcovi Dávidovi to však neurobím za tvojho panovania. Odtrhnem ho od rúk tvojho syna. 13 Ale neodtrhnem celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi a kvôli Jeruzalemu, ktorý som si vyvolil.

Odvrátené srdce. So smutným srdcom čítame o Šalamúnovi, že priľnul láskou k pohanským ženám a jeho srdce sa od Hospodina odvrátilo, nebolo Mu už oddané cele. Začíname nový týždeň a môžem si položiť otázku. Nemám niečo, čo odvracia moje srdce od Hospodina? Šalamúnova múdrosť nebola pre neho prekážkou, boli to ženy – cudzinky. Ty, milý čitateľ, iste vieš, čo je prekážkou úprimného nasledovania; ak nevieš, zamysli sa alebo sa spýtaj. Lebo prišiel trest a postihol rodinu aj krajinu. Šalamúnov vnuk Abija to o niekoľko rokov povedal takto: „Vtedy sa vôkol neho zoskupili darebáci a naničhodníci a ovládli Rechabeáma, syna Šalamúnovho, lebo Rechabeám bol mladý a nerozhodný a nebol pevný voči nim.“ Bola to zlá výchova a zlá príprava Rechabeáma na vedenie Božieho ľudu. Ak ty už dnes vieš, čo je dobré a správne, tak podľa toho aj pripravuj svojich synov a dcéry na budúcnosť, aby vedeli, že majú viesť svoje rodiny a deti k živému Pánovi. Modli sa aj dnes, aby tvoje srdce priľnulo k Pánovi Ježišovi a rovnako aj srdcia tvojich detí. Aj ty si dnes zamiluj Božie Slovo, ktoré ťa chce priviesť k vernosti, nie k odvráteniu. Modlime sa a pripravujme na Božích základoch budúcnosť svojich rodín i našej cirkvi.
Modlitba: Duchu Svätý, presvieť naše srdcia. Ukáž, čo nás odďaľuje od Teba. Odpusť, že sme si to odďaľujúce nechávali v srdci. Odstráň to a naplň nás Svojou láskou k Bohu a blížnym. Láskou k Biblii a Tvojmu vedeniu. Amen.
Pieseň: ES 690
Autor: Ján Jančo

Daniel povedal: Môj Boh poslal Svojho anjela a zatvoril tlamy levov, takže mi neublížili. Daniel 6,23
Sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme. 2.Korinťanom 4,9

Lukáš 7,36-50 :: Modlíme sa za: Pozdišovce (Šz)