Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.6.2022

Sudcovia 9,50-57
50 Nato išiel Abímelech do Tebecu, obkľúčil Tebec a zabral ho. 51 Uprostred mesta stála pevná bašta; tam utiekli všetci mužovia a ženy, všetci občania mesta, zamkli za sebou a vystúpili na strechu bašty. 52 Abímelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. Keď sa priblížil ku vchodu bašty, aby ju podpálil, 53 nejaká žena mu hodila žarnov na hlavu a rozbila mu lebku. 54 Rýchlo zavolal svojho zbrojnoša a povedal mu: Vytiahni svoj meč a usmrť ma, aby nepovedali o mne: Žena ho zabila. Mládenec ho prebodol a on zomrel. 55 Keď Izraelci videli, že Abímelech zomrel, každý šiel domov. 56 Tak odplatil Boh Abímelechovi za zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď zavraždil svojich sedemdesiat bratov. 57 Aj síchemským mužom odplatil Boh za ich zločiny. Tak padla na nich kliatba Jerubbaalovho syna Jótáma.

Čo okolo seba rozsievaš? Jedno príslovie hovorí: „Kto seje vietor, zožne búrku.“ Alebo, ak by sme chceli nazrieť do Božieho slova, našli by sme list Galaťanom a v ňom v šiestej kapitole napísané nasledovné: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.“ – – Dnes sme čítali záver Abimelechovho príbehu – doslova koniec jeho života. Po tom, ako poznáme už celý jeho príbeh, nedá nám to nepovedať: Dobre mu tak, čo čakal za svoje správanie? Veď povraždil vlastných bratov, ustanovil sa za kráľa (hoci kráľom mal byť Hospodin), a nevládol prívetivo? Iné si snáď ani nezaslúžil. Čo teda zasieval tento Abimelech? Zasieval zradu, nenávisť, povýšenosť, spupnosť, krutosť… Takéhoto človeka by som teda nechcel stretnúť. Preto, keď takto uvažujeme nad Abimelechom a jeho koncom, napadá mi otázka: Čo rozsievam okolo seba ja? Rozsievam okolo seba tak, že sa ľudia tešia na stretnutie so mnou? Alebo sú nešťastní, že sa mi nevedia vyhnúť? Abimelech nám dnes slúži, ako negatívny príklad. A nielen nám. Z Druhej knihy Samuelovej 11,21 je jasné, že v Izraeli ešte aj za čias kráľa Dávida spomínali na Abimelechovu smrť. Preto dnes milý brat, milá sestra, skús žiť tak, aby všetci, ktorí prídu s tebou do kontaktu, mali radosť a nie hrôzu zo stretnutia s tebou.
Modlitba: Duchu Svätý, ďakujeme Ti, že nás chceš viesť, aby sme žili v láske a pokore. Odpusť, že sa snažíme získať viac, než to, čo si pre nás pripravil! Prenikaj nás Kristovým Duchom služby, lásky a pokory! Amen.
Pieseň: ES 690
Autor: Michal Koreň

Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život. 5.Mojžišova 30,19
A večný život je v tom, aby poznali Teba, jediného, pravého Boha i Toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ján 17,3

Marek 1,40-45 •  Modlíme sa za: Marhaň (ŠZS)