Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.7.2020

Micheáš 7,8-20
8 Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja! Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. 9 Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem Jeho spásonosný skutok. 10 Potom uvidí moja nepriateľka, a hanba pokryje tú, čo mi hovorila: Kde je Hospodin, tvoj Boh? Moje oči sa popasú na nej; teraz bude pošliapaná sťa blato na uliciach. 11 To bude deň budovania tvojich múrov, v ten deň rozšíri tvoje hranice. 12 V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Egypta po Eufrat, od jedného mora k druhému a od jedného vrchu k druhému. 13 Ale zem bude pustatinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. 14 Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú osamote v lese uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášáne a Gileáde ako za starodávnych čias. 15 Ukážem im predivné veci ako v dňoch, keď si vychádzal z Egypta. 16 Uvidia to národy a zahanbia sa za všetku svoju moc; položia ruku na ústa, uši im ohluchnú. 17 Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením vyjdú zo svojich zámkov, obrátia sa v strachu k Hospodinovi, nášmu Bohu. Teba sa budú báť. 18 Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. 19 Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. 20 Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.

Hospodin sa oslávi. Prorok Micheáš s izraelským národom hlboko súcití. Nesie jeho bremeno, ako svoje. Aj my sme pozvaní, aby sme niesli bremená Božieho ľudu. Niekedy sa nám nepriatelia vysmievajú a pre našu biedu hania nášho svätého Boha. On to dokáže zniesť pre naše dobro. Keď si ako Micheáš uvedomíme svoj pád, môžeme obrátiť zrak k Ježišovi Kristovi, ako k Svetlu sveta. On nás vyvedie z tmy hriechu. Túto skúsenosť môžeme prežiť osobne, v rodine, v zbore i v celej cirkvi. Vtedy tí, ktorí sa nám posmievajú, budú zahanbení. Zrazu aj oni spoznajú, že náš Boh je živý a mocný. Aby sa tak mohlo stať, je potrebné, aby sme očakávali na Boha svojej spásy. On môže aj naše pády a poníženia premeniť na Svoju slávu. Tak sa stalo aj pri východe Izraelcov z Egypta, keď proti Božiemu ľudu ani pes nezaštekal. Veď aj poníženie a potupná smrť Pána Ježiša spôsobili Jeho slávne víťazstvo. V Ňom nám Hospodin odpúšťa a dvíha nás z prachu, aby Jeho milosrdenstvo bolo zjavné a oslávené aj pri nás, slabých a nedokonalých.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si našou spásou. Ďakujeme, že môžeme čakať čas, keď Ty zvíťazíš a zavládne iba dobro. Vzdávame sa svojho zla, svojho hriechu a sebastrednosti, aby si nemusel bojovať aj proti nám. Očisť nás, prosíme. Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Ján Čermák

Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim. Jób 1,21
Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. 1.Timotejovi 6,7-8

Skutky apoštolov 10,(21-23)24-36 :: Modlíme sa za: Rožňava (Ge)