Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.8.2020

Marek 9,30-37
30 Stadiaľ potom odišli a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby niekto zvedel o tom. 31 Lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. 32 Oni však neporozumeli tej reči a báli sa Ho spýtať. 33 Tak prišli do Kafarnaumu. A keď bol v dome, spýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? 34 Ale oni mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. 35 Nato sa posadil, zavolal si dvanástich a povedal im: Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. 36 Potom vzal dieťa, postavil ho prostred nich, objal ho a povedal im: 37 Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal.

Cirkev nemá panovať, má slúžiť v tomto svete. Pán Ježiš hovoril učeníkom o Svojej smrti a o vzkriesení, ale oni nerozumeli. Oni mali veľmi „ľudské“ otázky: Ktorý z nich je väčší?! Pán Ježiš im vysvetlil, že v Božom kráľovstve je najväčšia Božia láska. Práve ten, kto chce byť prvý, získa si uznanie slúžiacou láskou. Prvý v Božom kráľovstve je kráľ – Pán Ježiš Kristus. My sme ako princovia a princezné, kráľovské deti Božie – rozdávame lásku Božiu v nevinnosti, v posvätení. Z Božieho Slova sa učíme, ako slúžiť v spravodlivosti a pravde. Keď slúžime láskou deťom, keď ich učíme o Božej láske, prijímame v nich samého Pána Ježiša i samého Otca nebeského. A ktorému z detí prejaví mama viac lásky? Naša drahá mama hovorievala: „Ja vás mám všetkých rovnako rada.“ Príležitostí, ako byť veľkým a väčším v službe lásky je veľa – v cirkvi i vo svete, pre deti i mládež, pre dospelých i starcov. Poďakujme sa Pánu Bohu i my sami za tých, čo nám z Božej lásky slúžia a pomáhajú v mene Pána Ježiša.
Modlitba: Pane Bože, nauč ma rozdávať z Tvojej lásky ľuďom, ktorí potrebujú práve moju službu. Pomôž mi, nech si viem pri mnohej službe aj odpočinúť. Ďakujem Ti, že Ty sa staráš o ľudí, ktorým slúžim, v Tvojej dobrote sa staráš i o mňa. Ďakujem Ti srdečne, v mene Pána Ježiša. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Viola Fronková
V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. Chizkija sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spyšnelo mu srdce. 2.Kronická 32,24-25
Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval Mu. Lukáš 17,15-16

Izaiáš 26,1-6 :: Modlíme sa za: Sučany (Tu)