Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.9.2020

2.Korinťanom 11,1-15
1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Veď ma aj znášate! 2 Lebo horlím za vás horlením Božím; veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu predstavil Kristovi. 3 Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. 4 Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate. 5 A ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľapoštolmi. 6 Ak som aj nedoukom v reči, ale nie v poznaní; veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. 7 Alebo dopustil som sa chyby, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, keď som vám zadarmo zvestoval evanjelium Božie? 8 Iné cirkevné zbory som olupoval, prijímajúc od nich plat, aby som vám slúžil. 9 A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu. 10 Ako že je vo mne pravda Kristova, táto moja chvála nebude umlčaná v krajoch Acháje. 11 Prečo? Či preto, že vás nemilujem? Boh vie! 12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som prekazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my. 13 To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi. 14 A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. 15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov.

Úprimnosť. Uvedomil som si, že z našich vzťahov sa postupne vytráca úprimnosť. Je vôbec dôležitá? Určite si odpoviete, že v dobrých vzťahoch musí byť aj úprimnosť. Bez nej si predsa nedokážeme vytvoriť blízky vzťah. Každé sklamanie, neistota, spôsobujú narušenie vzťahov. Tam, kde niet úprimnosti, sa nedá budovať ani dôvera. Ak sa úprimnosť začne z našich vzťahov vytrácať, zrejme stratíme všetko, pretože sa staneme povrchnými a v podstate nikoho nezískame pre úprimný vzťah. Apoštol Pavel nás tu upozorňuje na inú úroveň úprimnosti. Čo sa stane, ak sa zmení náš vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi, ak k Nemu prestaneme byť úprimní? Zmení sa podstata celého nášho života. Boha síce oklamať nemôžeme, pretože vidí do nášho vnútra, pozná naše myšlienky a rozoznáva dokonca aj naše pohnútky, ale môžeme oklamať samých seba. Budeme si nahovárať, že v našom vzťahu k Bohu je všetko v poriadku, a pritom sa staneme číslom a menom v kartotéke cirkvi, len nie živým, vykúpeným kresťanom, ktorý prijal ten najvzácnejší dar od Pána Ježiša – večný život s Ním. Úprimnosť vo vzťahu k Pánovi Ježišovi ťa privedie bližšie k Nemu.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že Ty nás vedieš k hovoreniu pravdy v láske. Odpusť, že niekedy strieľam pravdu bez lásky a potom sa bojím hovoriť pravdu akokoľvek. Prosím, veď ma Svojím duchom, lebo len pomocou Neho môžem žiť skutočnú úprimnosť. Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Ľuboš Činčurák

Preto milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 8,19
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8,32

Lukáš 10,17-20 :: Zjavenie Jána 12,7-12 :: Modlíme sa za: Turany (Tu)