Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.3.2020

1.Korinťanom 13,8-13
8 Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. 9 Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, 10 ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 13 Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

Naše túžby. Ľudia túžia po láske. Vidieť to aj vtedy, keď si na svoje svadobné oznámenia dávajú citáty práve z 13. kapitoly. Jeden známy človek na tému láska a manželstvo raz povedal: „Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby!“ Áno, myslím si, že môžeme súhlasiť. Jedným dychom však môžeme dodať, že to isté platí aj v našom vzťahu s Pánom Ježišom! Aj do Neho sa potrebujeme zamilovať, ako do tej najdokonalejšej lásky, ktorú nikdy nebudeme chcieť opustiť. Pretože všetko sa pominie, ale Láska – Pán Ježiš – sa nikdy nepominie – tá je najväčšia. Iste poznáme aj iné Slovo z Písma (J 3,16): „Tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“. Pán Boh nás miloval, a preto tomuto svetu dal Svojho Syna, Ježiša Krista. Môžeme sa vystatovať, akí sme úžasní, no len skrze Pána Ježiša spoznávame, čo je to milovať opravdivo! Keby nebolo Jeho lásky k nám, tak by sme nemali nádej spasenia. Vďaka Nemu nemusíme žiť v beznádeji, ale môžeme sa radovať, že v Ňom máme istotu. V tom sa nádejame a veríme, že Pán nám vydobyl večný život. Preto sa držme tejto dokonalej lásky!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, za všetko dobré, čo konáš zo Svojej lásky. Prosíme, odpusť, že niekedy ju zneužívame len na svoje sebectvo namiesto toho, aby sme ju nechávali prinášať ovocie cez nás. Meň naše srdcia na mäsité. Dávaj nám Tvoju myseľ. Amen.
Pieseň: ES 229
Autor: Ondrej Šoltés

Netrestaj ma, Hospodin, vo Svojom hneve a vo Svojom rozhorčení ma nekarhaj! Žalmy 6,2
Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1.Tesaloničanom 5,9

Jób 1,1-22 :: Modlíme sa za: Kameňany (Ge)