Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.6.2020

2.Timotejovi 3,10-17
10 Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti, 11 v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma postihli v Antióchii, Ikónii a Lystre. Čo to boli za prenasledovania, ktoré som znášal! A zo všetkých ma Pán vytrhol. 12 A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní, 13 ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní. 14 Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, 15 a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. 16 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 17 aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.

Zrelosť napriek a či vďaka ťažkostiam. Pavel Timoteovi pripomína jeho duchovnú cestu. Už v 1. kapitole spomenul svoj apoštolský vplyv, ale aj jeho rodinné zázemie. Viera nie je len náuka, ale najmä životný štýl (nasledovanie). Táto viera bola aj u Timotea preverená prenasledovaním a utrpením. Ak trpíme kvôli viere, nemali by sme byť prekvapení. Skôr by sme sa mali čudovať, ak prenasledovaní nie sme. Aj dnes vidíme, že sa často darí tým, ktorí Krista nenasledujú. Presadia sa tí „so širokými lakťami“ a bez morálnych zábran. Napriek tomu má Timotej – a my spolu s ním – zotrvávať v tom, čo sme sa doteraz na ceste viery naučili. Veď vieme, od koho sme evanjelium prijali! Timotej bol požehnaný, pretože od mladosti spoznával Bože pravdy. Čo sa za mladi naučil, to v dospelosti akoby našiel. Nie každý má túto výsadu. A nie každý v dospelosti nájde. Nech je naša cesta akákoľvek, platí, že sväté Písmo vedie človeka k záchrane skrze vieru v Ježiša Krista. To nie je múdrosť zo vzdelania, ale z viery. Význam Písma ľudia spochybňovali v každej dobe. Inšpirované Božie Slovo však pôsobí všestranne a vedie k duchovnej zrelosti a dospelosti a k schopnosti konať Bohom pripravené dobré skutky (Ef 2,10). Žime s perspektívou, že ťažkosti vedú k zrelosti a pod vplyvom Božieho Slova v nás aj k lepšej službe Bohu i ľuďom.
Modlitba: Odpusť, Bože, že naša viera zvlažnela a často Diabol ani nemusí prísť s prenasledovaním, aby nás uspal, či zastavil. Ďakujeme za Tvoje Slovo, ktoré nás prebúdza a za Ducha, ktorý vedie cez prekážky k naplneniu Tvojho plánu. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Ondrej Kolárovský

Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Žalmy 34,16
Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Matúš 7,7

Efežanom 1,11-14 :: Modlíme sa za: Ozdín (No)