Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.6.2022

Galatským 5,16-26
16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. 17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. 19 A zjavné sú skutky tela ako: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, 20 modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. 22 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, 23 krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. 24 Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. 26 Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.

Žite podľa Ducha. Pán Ježiš povedal: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“ (J 8,36). Prečítané Božie slovo určené na dnešný deň nám zdôrazňuje práve túto pravdu, že keď sme Spasiteľom oslobodení, potom je náš život v Kristovi slobodou. Táto sloboda nás vedie a má viesť k veľmi zodpovednému životu. Veľmi často zabúdame, že túto slobodu, ktorú pre nás vydobyl Pán Ježiš, môžeme stratiť. Aby sa to nestalo, majú byť naše uši a srdce veľmi citlivé na hlas Ducha Svätého. Práve tretia osoba Božia, Duch Svätý sa v tejto časti listu spomína najčastejšie. Ak je naša sloboda v Kristovi skutočná, je to vidieť aj v našom živote. Ak žijeme podľa Ducha, môžeme prinášať to najkrajšie a najvzácnejšie ovocie Ducha Svätého: „Lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ A keď sa toto deje v našom kresťanskom živote, je zjavné, že náš život je posväcovaný Duchom Svätým a prežívame duchovnú radosť. A duchovná radosť je nám blízka, vzácna a prítomná, lebo je nám blízky Pán Ježiš. Aj dnes môžeme prežívať túto veľmi dôležitú pravdu: Kristus je náš vysloboditeľ a Duch Svätý je náš posvätiteľ. A to môžeme žiť aj v tento deň a každý deň nášho života. A to vám zo srdca želám.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si v nás oslobodil lásku. Odpusť, že ju často nechávame v zajatí sebectva, pýchy a strachu. Svojím Duchom nás stále viac oslobodzuj! Amen.
Pieseň: ES 252
Autor: Ján Jančo

Kto prinesie obetu vďaky, ten Ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu. Žalm 50,23
Buďte zakorenení a budovaní v Kristovi Ježišovi, upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Kolosenským 2,7

Ján 19,25-27 •  Modlíme sa za: Limbach (BaS)