Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.7.2020

1.Kráľov 12,33-13,10
12:33 A vystúpil aj k oltáru, ktorý dal zhotoviť v Bételi v pätnásty deň ôsmeho mesiaca, ktorý si sám od seba vymyslel. Tak ustanovil pre Izraelcov sviatok a vystupoval k oltáru kadiť.
13:1 Na Hospodinov pokyn prišiel z Judska do Bételu Boží muž, práve keď Járobeám stál pri oltári, aby kadil. 2 Na Hospodinov pokyn zvolal proti oltáru: Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš, a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí na tebe kadievali. Aj ľudské kosti bude páliť na tebe. 3 Dal aj znamenie v ten deň: Toto bude znamením, že hovoril Hospodin: Ajhľa, oltár sa roztrhne a vysype sa popol, ktorý je na ňom. 4 Keď kráľ počul reč Božieho muža, ktorý volal proti bételskému oltáru, Járobeám vystrel ruku od oltára a povedal: Chyťte ho! Vtedy mu zmeravela ruka, ktorú vystrel proti nemu, takže ju nemohol pritiahnuť späť k sebe. 5 Oltár sa však roztrhol a popol z neho sa rozsypal podľa znamenia, ktoré dal Boží muž na pokyn Hospodinov. 6 Nato sa kráľ ozval a povedal Božiemu mužovi: Upros Hospodina, svojho Boha, pomodli sa za mňa, aby som si mohol ruku pritiahnuť späť k sebe. Boží muž uprosil Hospodina, a tak si kráľ pritiahol ruku späť k sebe. Bola ako predtým. 7 Potom kráľ prehovoril k Božiemu mužovi: Poď so mnou domov, občerstvi sa a ja ti dám dar. 8 Ale Boží muž povedal kráľovi: Keby si mi dal aj polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou, nebudem jesť chlieb a nenapijem sa vody na tomto mieste. 9 Lebo takýto príkaz som dostal v slove Hospodinovom: Nejedz chlieb, nepi vodu, ani sa nevráť cestou, ktorou si prišiel. 10 Odišiel teda inou cestou a nevrátil sa tou, ktorou prišiel do Bételu.

Kde je tvoj oltár? Biblia uvádza, že prvý oltár postavil Nóach po potope. Mojžiš na Sinaji dostáva od Hospodina presné inštrukcie, ako má taký oltár vyzerať, ako má byť vyhotovený (2M 20,22-26). Oltár pre zápalné obete bol prenosný. Jeho umiestnenie pred vchodom do svätyne malo znázorňovať, že prístup k Bohu má len hriešnik očistený obeťou. Oltár kadidlový symbolizoval modlitbu. V Biblii čítame aj o oltároch, ktoré boli postavené mimo oficiálnej svätyne. Jarobeám taký postavil v Bételi a v Dáne po rozdelení izraelského kráľovstva. Nová svätyňa a nový oltár mu vyčítali ako modlárstvo. A nielen jemu, lebo boli viacerí, ktorí sa Bohu spreneverili. Prinášali nepravé obete na nepravé oltáre. A kde je môj oltár? V „Jeruzaleme“, či v „Bételi“? V ušiach mi znie odpoveď z jednej starej mládežníckej piesne: „Vďaka Ti, Pane, za ten deň, kedy si prišiel na tú zem. Vďaka Ti za to, že si sám, zaniesol obeť v svätý chrám. Aj ja Ti život svoj chcem celý dať, vezmi, čo Tvoje je, dávam Ti ho rád. Tvojím chcem svedkom byť, blížnych milovať. Pošli ma, Pane môj, kde mám pracovať.“
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že sa už nemusím pýtať na miesto uctievania, ale uctievať v Duchu a Pravde. Odpusť, že niekedy je moja účasť na službách Božích bezduchá a pokrytecká – málo pravdivá. Premeň moje srdce, nech žije k Tebe láskou. Amen.
Pieseň: ES 211
Autor: Eva Ciriaková

Tvoje ruky ma utvorili a upevnili, pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Žalmy 119,73
A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom. 1.Jána 3,23

Galaťanom 3,6-14 :: Modlíme sa za: Prešov (Šz)