Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.7.2022

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

Lukáš 15,1-3.11b-32
1 I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. 2 Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy povedal im toto podobenstvo:
11 …  Jeden človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A (otec) rozdelil im majetok. 13 Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. 14 Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na pole svine pásť. 16 I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. 17 Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe 19 a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prijmi ma ako jedného z nádenníkov. 20 I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho. 21 A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom. 22 Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy; 23 potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. 24 Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. 26 I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. 27 A ten mu povedal: Prišiel ti brat a otec zabil vykŕmené teľa, že ho dostal zdravého. 28 Nato sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. 29 On však odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi; 30 keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykŕmené teľa. 31 Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všetko, čo mám, je tvoje; 32 ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa.

Pánova vízia sa nemení. Úspešné spoločnosti majú jasne zadefinované svoje poslanie. Vedia, aká je ich vízia. A to je pre ich zdarné napredovanie kľúčové. Kresťanská cirkev pôsobí na tomto svete dvetisíc rokov. Za ten čas sa jej základné poslanie nezmenilo. Je vpísané do jej podstaty: Ísť a hľadať stratených. Privádzať ich domov, aby už neblúdili. Svedčiť ľuďom, aby našli pokoj v srdci, odpustenie, zmierenie. Nemôžeme sa od tohto poslania odchýliť, lebo potom sa minieme cieľa, ktorý nám vytýčil náš Majster a Pán. Aj podobenstvá, ktoré Pán Ježiš predostrel v 15. kapitole Lukášovho evanjelia, jasne hovoria o tom, že Kristus prišiel „hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“. Stratený peniaz, stratená ovečka, či stratený, a potom nájdený syn nás vedú k podstate: Boh hľadá stratených. Odpúšťa tým, ktorí v pokání prichádzajú domov. Raduje sa z ich návratu a vracia im stratenú hodnotu. No napomína aj tých, ktorí sa nevedia radovať z návratu poblúdených. – – Kde sa dnes nachádzaš ty? Si nájdený? Alebo sa motáš životom? Otec nebeský ťa vyzerá. Jeho Syn prišiel na tento svet a stal sa aj pre teba cestou k Otcovi. Vráť sa domov! Ak poznáš niekoho, kto sa stratil, modli sa za neho, pozvi ho do spoločenstva! Tak sa staneš nástrojom v Pánových rukách plniac to, k čomu sme povolaní.
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si Dobrý Pastier a chceš zachraňovať duše aj prostredníctvom nás. Odpusť, že to málo robíme. Konaj prostredníctvom nás a pripravuj ľudí, aby boli ochotní prijať Evanjelium, keď im ho budeme zvestovať! Amen.
Pieseň: <a href="http://audio.