Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.8.2020

Marek 4,26-29
26 Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; 27 v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. 28 Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. 29 A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.

Neurýchľujme nasilu proces duchovného rastu kvôli vonkajšiemu efektu. Podobenstvo o rastúcom zrne kladie dôraz na silu rastu, ktorá je ukrytá v samotnom zrne. Nie je to roľník, kto dáva zrnu silu klíčiť, ani nemá vplyv na jeho rast, či na to, že je „najprv steblom, potom klasom a napokon plným zrnom v klase“ (Mk 4,28). To však neznamená, že roľník na tom nemá nijakú zásluhu; predsa musí upraviť zem a zasiať zrno. Ježiš tak poukazuje na Božie kráľovstvo, ktoré sa riadi vo dne v noci vlastnými pravdami. Jeho Slovo má svoju vitalitu, schopnosť prebiť sa na povrch a priniesť načas úrodu; pravda, ak sa srdce, do ktorého sme ho zasiali, dokáže prispôsobovať jeho nárokom. Je to povzbudenie pre tých, čo sejú zrno Jeho Slova. Neurýchľujme nasilu proces duchovného rastu kvôli vonkajšiemu efektu! Zrno potrebuje dobrú zem a dobrá zem potrebuje zrno, ak sa majú stať užitočnými. V tom je ich vzájomná závislosť. A ďalší zložitý proces, ktorý sa začína klíčením a končí zrením, je už v rukách Božích. Zrno, ktoré rozsievame, musí byť opravdivým Božím Slovom. A pôda srdca, do ktorej sa vkladá, musí byť opravdivo „dobrou pôdou“. Nie cestou, nie skalou ani tŕním. Je to pre nás veľké povzbudenie k poslaniu, či už ako rodičov, učiteľov alebo kňazov. Musíme urobiť len to, o čo nás žiada, a zvyšok – tú väčšiu časť – už ponechajme na Neho!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty dávaš vzrast. Ďakujeme, že môžeme pritom aspoň trochu asistovať a radovať sa z Tvojho stvorenia. Prosíme, daj nám trpezlivosť a lásku, aby sme Ti pomáhali pestovať krásne „kvety“ do Tvojej duchovnej „záhrady“. Amen.
Pieseň: ES 364
Autor: Ján Podlesný

Poníženým udeľuje Pán milosť. Príslovia 3,34
Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Filipanom 2,3

Matúš 7,7-12 :: Modlíme sa za: Sabinov (Šz)