Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.9.2020

Marek 10,13-16
13 Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali. 14 Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. 15 Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. 16 A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich.

Čo odovzdávame svojim deťom? Rodičia, ktorí počúvali a nasledovali Ježiša, vnímali, čím je Boh: Láskou. Zrazu si uvedomili, že aj ich deti Ho potrebujú spoznať a mať s Ním osobný vzťah. Nepozerali na zvyklosti svojej doby, že nie je vhodné, aby Ho zaťažovali deťmi. K Pánovi Ježišovi prinášali svoje deti, aby ich požehnával. Chceli, aby s Ním mali osobnú skúsenosť. – – Ako dnes vnímame Pána Ježiša my? _Čím je pre nás? Je dôležitý? Čo odovzdávame svojim deťom? Privádzame ich k Ježišovi, aby ich požehnával alebo robíme všetko pre to, aby sa im v živote darilo a boli úspešní vlastnými silami a bez Boha? Som vďačná Pánu Bohu za mojich rodičov, ktorí mňa aj moju sestru (v čase komunizmu) učili spoznávať Boha. Odovzdali nám to najvzácnejšie, čo mohli. Boli pre nás príkladom a vzorom. Cez nich sme mohli naplno pochopiť slová: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“ (Mt 6,33). Som smutná, keď vidím, ako dnes niektorí rodičia uprednostňujú krúžky pred vyučovaním náboženstva, iné tábory pred kresťanským táborom, výlet pred Službami Božími… Modlime sa za deti a mladú generáciu, aby osobne spoznali Pána Boha a buďme im príkladom! Odovzdávajme im to, čo sme sami od Neho prijali! Nech Pán žehná deti a mladú generáciu!
Modlitba: Ďakujem, Bože, za všetku Tvoju lásku, čo prijímam. Odpusť, že si ju nevšímam a potom si myslím, že šťastie závisí hlavne od pozemských vecí. Potom nemám dostatočnú túžbu dávať Ti deti. Prosím, buď Pánom v našej rodine. Amen.
Pieseň: ES 606
Autor: Oľga Kaňuchová

Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje. Príslovia 12,25
A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Efežanom 4,32

Jakubov 5,13-16 :: Modlíme sa za: Svätý Jur (Ba)