Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.1.2020

1.Korinťanom 4,1-5
1 Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. 2 Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. 3 Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. 4 Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi. 5 Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

„Každý dostane pochvalu od Boha“. Pochvala je niečo, po čom túži takmer každý človek. A tak sa mnohokrát snažíme vykonať zverené úlohy a povinnosti čo najlepšie, k spokojnosti našich blížnych, aby sme zožali slová uznania a pochvaly. V epištole Efezským však apoštol píše: „Slúžte oddane, ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že keď dobre robíte, príjmete odplatu od Pána“. Teda, nie ľudská pochvala je dôležitá, ale pochvala od Pána, ktorá má cenu zlata. Žiaden človek nevie dostatočne doceniť všetku námahu a úsilie, ktoré pri plnení úloh vynaložíme. Neraz môže byť ľudská pochvala aj falošná, neúprimná, len naoko. A preto netúžme po ľudskej chvále, ale po chvále Božej! Nie tak, ako farizeji, ktorí sa modlili, postili a dávali almužny, aby ich ľudia obdivovali. „Ale keď sa ty postíš a modlíš, vojdi do svojej komôrky, aby nie ľudia videli, ale tvoj Otec nebeský, ktorý vidí v skrytosti a odplatí tebe“. Kiež by sme aj my raz počuli slová: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho Pána“! (Mt 25,21).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Tvoje súdy sú dokonale spravodlivé. Nik nemôže nikomu ukradnúť výsledky práce pred Tebou. Ty vidíš a odmeníš každé dobro, čo konáme pod vedením Ježiša. Prosíme, daj nám túžbu konať Tvoju vôľu. Amen.
Pieseň: ES 315
Autor: Margita Dieová

Nenadŕžaj chudobnému ani mocnému. 3.Mojžišova 19,15
Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. Jakubov 2,1

Skutky apoštolov 13,42-52 :: Modlíme sa za: Hnúšťa (Ri)