Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.10.2020

Jeremiáš 28,1-17
1 V tom istom roku, na začiatku panovania judského kráľa Cidkiju, v piatom mesiaci štvrtého roku, povedal mi Chananja, syn Azzúrov, prorok z Gibeónu, v dome Hospodinovom v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu: 2 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Zlámal som jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky, a navrátim na toto miesto všetky nádoby z domu Hospodinovho, ktoré babylonský kráľ Nebúkadnecar vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonie. 4 Aj judského kráľa Jechonju, syna Jojákímovho, i všetkých judských odvlečených, ktorí odišli do Babylonie, navrátim na toto miesto – znie výrok Hospodinov – lebo dolámem jarmo babylonského kráľa. 5 Nato prorok Jeremiáš hovoril prorokovi Chananjovi v prítomnosti kňazov a všetkých ľudí, ktorí stáli v dome Hospodinovom. 6 Prorok Jeremiáš povedal: Amen! Nech tak učiní Hospodin, nech splní tvoje slová, ktoré si prorokoval, a nech navráti z Babylónie na toto miesto všetkých odvlečených i nádoby domu Hospodinovho. 7 Avšak počuj toto slovo, ktoré hovorím verejne pred tebou a pred všetkým ľudom: 8 Proroci, ktorí boli od pradávna predo mnou a pred tebou, prorokovali proti mnohým krajinám a proti veľkým kráľovstvám vojnu, pohromu a mor. 9 U proroka, ktorý prorokuje pokoj, spozná sa (len) pri splnení prorockého slova, že Hospodin naozaj poslal toho proroka. 10 Vtedy vzal prorok Chananja jarmo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 A Chananja povedal v prítomnosti všetkého ľudu: Takto vraví Hospodin: Podobne do dvoch rokov zlámem jarmo babylonského kráľa Nebúkadnecara zo šije všetkých národov. Nato prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou. 12 Keď prorok Chananja zlámal jarmo zo šije proroka Jeremiáša, zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi: 13 Choď a povedz Chananjovi: Takto vraví Hospodin: Drevené jarmové ihlice si polámal, ale urobím miesto nich železné jarmové ihlice. 14 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Železné jarmo kladiem na šiju všetkých týchto národov na službu babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi, a budú mu musieť slúžiť. Ešte i poľnú zver som dal jemu. 15 Ďalej povedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananjovi: Počuj, Chananja! Neposlal ťa Hospodin, ale ty sám si spôsobil, aby sa tento ľud spoliehal na lož. 16 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, odstránim ťa z povrchu zeme. Tohto roku zomrieš, lebo si hlásal odboj proti Hospodinovi. 17 A prorok Chananja zomrel v siedmom mesiaci toho istého roku.

Amen – amen. Prorok Jeremiáš vyslovil „AMEN!“ na Chananjovo proroctvo o zlámanom jarme: „Nech nám Hospodin splní Tvoje slová.“ Bolo to ironické „Amen“, keďže Jeremiáš mal od Hospodina iné Slovo. Chananiáš bol populista a svoje populistické frázy vydával za Božie Slovo. Išlo mu o jediné: Aby ho ľudia obdivovali, aby ho rešpektovali, uznávali a milovali. Jeremiášovo „Amen“ tu znamenalo – bolo by to pekné, ale Hospodin hovorí niečo iné.
Jeremiáš myslel s plnou vážnosťou, že u proroka, ktorý prorokuje pokoj, sa až pri splnení proroctva pozná, či ho naozaj poslal Hospodin. Aj dnešná doba nám ponúka rôznych prorokov v cirkvi aj v spoločenskom živote. Sú ozajstnými prorokmi pokoja, ktorých poslal Hospodin? Alebo len prezentujú svoje názory a chcú si získať ľudí na svoju stranu? Často nemáme poruke odpovede a vysvetlenia. Musíme si na výsledok počkať. A možno máme aj v modlitbe hľadať odpovede pre nás. Čo máme robiť, na ktorú stranu sa máme postaviť? Pravdu spoznáme až neskôr. Preto buďme múdri a opatrní! Nenechajme sa pomýliť, oklamať falošnými prorokmi, ktorí sú len populistami, hľadajúcimi svoj prospech! A na modlitbách trpezlivo čakajme, aby sa zjavila čo najskôr pravda Hospodinova!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, populizmus. Že sme mu verili a niekedy ho snáď aj tvorili. Či už v rodine, alebo v cirkvi, či inde. Prosíme Ťa, očisti naše duchovné vnímanie, aby sme prinášali len Tvoju pravdu. Amen.
Pieseň: ES 288
Autor: Mária Kysacká