Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18
14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. 15 Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 16 Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. 17 Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.

Daj sa zajať! Apoštol, ako svedok dokonalej Božej lásky, nám zjavuje predivne konajúceho Hospodina. Slovo, ktoré bolo u Neho, sa stalo Telom – skutočným Človekom. Toto tajomstvo odhalil už Ján Krstiteľ, ktorý vyznal: „Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr, ako ja“. Aj apoštol spoznal v Učiteľovi pravého Boha, konajúceho v prospech hriešneho a zatratenia hodného človeka. Prichádza v ľudskej podobe, aby sme porozumeli Jeho konaniu a dali sa Mu „zajať“. Len Jemu poddaní sme skutočne slobodní v oslave Pána Boha, v pokore odzrkadľujúcej Jeho lásku a milosť, v hľadaní súrodencov, pretože sme spoznali Otca. Bez aktívneho konania nášho Spasiteľa, betlehemského Dieťaťa, by sme to nedokázali. Nedokázali by sme veriť, ani sa znovuzrodiť z krvi a tela. Je to milosť a moc Božia pri nás.
Modlitba: Pane, ďakujeme Ti, že si nás vykúpil a prisvojil, aby sme boli Tvojimi vlastnými! Vďaka Ti, Spasiteľ a Boh náš, že si sa stal človekom, aby si nám zjavil Otca a viedol nás po ceste spasenia! Amen.
Pieseň: ES 595
Autor: Slavomír Gallo

Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i Slnku. Žalm 74,16
Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme si teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne, ako vo dne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v svároch a závisti. Rimanom 13,12-13

Izaiáš 63,7-14 :: Modlíme sa za: Žilina (Tu)