Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.3.2020

Marek 14,1-11
1 O dva dni mal byť hod veľkonočného baránka a slávnosti nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali, ako by Ho ľstivo zlapali a zabili. 2 Hovorili totiž: Nie vo sviatok, aby nebola vzbura medzi ľudom! 3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu. 4 Ale niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bola táto strata masti? 5 Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako tristo denárov a (tie) dať chudobným. I dohovárali jej. 6 Ale Ježiš povedal: Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. 7 Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy. 8 Čo mohla, urobila: vopred mi pomazala telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. 10 Nato Judáš, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil. 11 Ako to počuli, zaradovali sa a sľúbili mu dať peniaze. Hľadal teda vhodnú príležitosť, ako im Ho zradiť.

Láska alebo peniaze? Čo je viac? Možno sa nájdu aj takí, ktorí povedia, že peniaze. No väčšina by iste povedala, že láska. A predsa zostáva otázkou, ako by sme sa zachovali v Šimonovom dome my… Ku komu, na ktorú stranu by sme sa pridali? Jedno je totiž teória a iné prax. Žena, ktorá pomazala hlavu Pána Ježiša, z lásky a vďačnosti obetovala Ježišovi svoje celoživotné úspory. Ukázala, že Ježiš je pre ňu všetkým. Vrátil jej život. A život má nevyčísliteľnú hodnotu. Svetlo jej viery a lásky nemohlo zostať skryté. Ono naozaj svieti až dodnes. Zahanbila ním učeníkov a neraz zahanbuje aj nás. Koľko a čo sme ochotní obetovať Ježišovi my? Vieme prejaviť Ježišovi lásku? Vidieť našu lásku k Nemu vo všetkom, čo robíme? Je naša viera a láska tiež svetlom, ktoré nenecháva iných ľahostajnými? Aj dnes máme príležitosť žiť pre Ježiša. Milovať Ho a skutkami lásky Mu vzdávať vďaku za život. Za Jeho život, ktorý dal za nás. Za náš život, ktorý nám vrátil. Ak sa rozhodneme ináč, na Judášovi môžeme vidieť, kam vedie cesta lásky k peniazom. Pre peniaze obetoval Ježiša a stratil život.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Ty si z lásky k nám obetoval Svoj život. Ďakujeme Ti, že nás veľmi miluješ. Veď nás Duchom Svätým, aby náš život bol plný skutkov lásky dnes aj každý deň nášho života. Amen.
Pieseň: ES 552
Autor: Katarína Hudáková

Ak niekto padne, či nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa nevráti späť? Jeremiáš 8,4
Ježiš hovorí: Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Ján 6,37

Efežanom 2,11-16 :: Modlíme sa za: Kunova Teplica (Ge)