Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.5.2020

2.Timotejovi 2,14-26
14 Toto pripomínaj (ľuďom) a zaväzuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom. 15 Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti, 17 a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, 18 ktorí zblúdili od pravdy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru niektorých. 19 Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. 21 Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. 22 Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady. 24 A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. 25 Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.

Rakovina v cirkvi verzus Božia pečať. Je pozoruhodné, že až 5 veršov odseku je venovaných „rakovine v cirkvi“. Sú to: slovné hádky, prázdne svetské reči, bláznivé sporné otázky a falošné učenie o vzkriesení. Pavel aj konkrétne menuje Hymeneosa a Filetosa, ktorí zblúdili od pravdy. Apoštol Pavel nás usmerňuje k potrebe vysokého Božieho štandardu na pracovníkov pre Božie kráľovstvo. Pečaťou pravých Pánových služobníkov je požiadavka: „Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo.“ – – Markus Asli bol požehnaným služobníkom a evanjelistom vo Švédsku. Všade ho pozývali kázať, mnohí ho chválili a dávali mu neprimeranú úctu. On však bojoval tichý boj so svojou ctižiadostivosťou a túžbou po ľudskom uznaní a priazni. Množstvo chvály otupilo jeho svedomie a začal si namýšľať, že je neobyčajným, vynikajúcim človekom. Do cirkevných novín si sám začal písať články o svojej „úžasnej“ službe. Jeho služba motivovaná ctižiadosťou postupne upadala, a nakoniec zostal sám a osamelý ďaleko od Pána. Svoju situáciu zhrnul slovami: „Prehral som život, som stratený!“ V takomto rozpoložení ho našiel mladý začínajúci evanjelista. Tento vzal studené ruky starca do svojich a priviedol ho k prameňu očisťujúcej moci krvi Pána Ježiša Krista. – – Božia pečať platí aj dnes pre každého Božieho služobníka.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju vernosť, ktorá ostáva, aj keď sme my neverní. Privádzaj nás k prameňu očisťujúcej moci krvi Pána Ježiša Krista neustále, nech sa obrátime k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Jozef Kováč

Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: Keby mi dal Balák toľko striebra, či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha. 4.Mojžišova 22,18
Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím Slovom, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi. 2.Korinťanom 2,17

Ján 16,5-15 :: Modlíme sa za: Ochtiná (Ge)