Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.5.2022

Galatským 4,1-7
1 Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; 2 ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 Tak aj my: keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. 4 Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. 6 A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič.

Evanjelium a nijaké plus. Aj po rokoch si s vďakou spomínam na službu brata pastora Santária zo Sliezska. Často pripomínal, že k Evanjeliu sa nesmie pripájať nijaké „plus“ (spasenie zo skutkov zákona, svätenie soboty, podmienka hovorenia jazykmi…). Apoštol Pavel veľmi ostro odsúdil každé takéto plus v predchádzajúcich troch kapitolách. Teraz obracia našu pozornosť na plné a dokonalé Evanjelium, ktoré nám poslal Otec skrze Pána Ježiša. Jedine On, bezhriešny, mohol nás, hriešnych, vykúpiť spod zlorečenstva zákona. Čisté evanjelium, bez akéhokoľvek ľudského plusu, je iba cez vieru v Pána Ježiša. Takéto evanjelium nám prináša „Božie synovstvo a Božie dedičstvo: neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce v nebi“ (1Pt 1,4). – – Pravdivosť hesla Evanjelium a nijaké plus nám objasňuje aj scénka Dobrometer: Na váhu Božieho súdu prichádzajú rôzni ľudia. Prvý sa snažil všetko zlé vyvážiť tým, že urobil aj veľa dobrého. Druhý urobil veľa dobrých vecí a len trochu zlého. Tretí mal veľa plusov – odvoláva sa na svoje náboženstvo, chodenie do kostola, finančnú podporu Cirkvi. Výsledok týchto troch „plus“ bol – pre Božie kráľovstvo nedostatočný. Štvrtý muž si uvedomuje množstvo svojich hriechov. Keď sa postaví na Dobrometer, postaví sa k nemu Pán Ježiš a výsledok bol: pre nebo dostatočný.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že Evanjelium stačí a že k tomu nemusíme nič pridať. Odpusť, že si spasenie niekedy chceme zaslúžiť. Odpusť tiež, že keď je spasenie nezaslúžené, nedovolíme Ti konať cez nás. Prosíme Ťa, veď nás a konaj prostredníctvom nás! Amen.
Pieseň: ES 281
Autor: Jozef Kováč

Som síce biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Žalm 40,18
A nádej nezahanbuje. Rímskym 5,5

Ezechiel 11,14-20 •  Modlíme sa za: Lazy pod Makytou (TuS)