Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.6.2020

1.Kráľov 11,26-43
26 Járobeám, syn Nebatov, Efratejec z Cerédy, ktorého matka vdova sa volala Cerúá, služobník Šalamúnov, zdvihol ruku proti kráľovi. 27 Ruku proti kráľovi pozdvihol preto, lebo Šalamún postavil Millo a zasypal tak trhlinu na meste svojho otca Dávida. 28 Járobeám bol silný hrdinský muž. Keď Šalamún videl, že mládenec je pracovitý, ustanovil ho nad všetkými ťažkými prácami v Jozefovom dome. 29 Keď raz Járobeám odišiel z Jeruzalema, stretol ho na ceste šílonský prorok Achija. Bol zahalený do nového plášťa; a boli sami dvaja na poli. 30 Tu pochytil Achija nový plášť, čo mal na sebe, roztrhal ho na dvanásť kusov 31 a povedal Járobeámovi: Vezmi si desať kusov, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Hľa, odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám desať kmeňov. 32 Jeden kmeň zostane jemu, kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi a kvôli mestu Jeruzalemu, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov. 33 Preto, že ma opustili a klaňajú sa sidónskej bohyni Aštarte, moábskemu bohu Kamóšovi a Milkómovi, bohu Ammóncov. Nechodili po mojich cestách a nečinili, čo je správne v mojich očiach, totiž moje ustanovenia, moje právo, ako robil jeho otec Dávid. 34 Ale nevezmem mu celé jeho kráľovstvo, lebo som ho učinil doživotným kniežaťom kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil a ktorý zachoval moje príkazy a ustanovenia. 35 Jeho synovi vezmem kráľovstvo, to jest desať kmeňov, a dám ho tebe. 36 Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala svieca predo mnou v Jeruzaleme – v meste, ktoré som vyvolil, aby som tam uložil moje meno. 37 Teba si však vezmem a budeš kraľovať nad všetkým, čo si zažiada tvoja duša – budeš kráľom nad Izraelom. 38 A ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, čo je správne v mojich očiach, a zachováš moje ustanovenia a moje príkazy, ako ich plnil môj služobník Dávid – postavím ti stály dom, ako som postavil Dávidovi, a dám ti Izrael. 39 Kvôli tomu pokorím Dávidovo potomstvo, ale nie navždy. 40 Šalamún hľadal Járobeáma, aby ho usmrtil. Járobeám sa teda pobral a utiekol do Egypta ku kráľovi Šíšakovi. Zostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti. 41 Ostatné Šalamúnove činy – všetko, čo konal, aj jeho múdrosť – sú zapísané v Knihe letopisov Šalamúnových. 42 Doba Šalamúnovho kraľovania v Jeruzaleme nad celým Izraelom trvala štyridsať rokov. 43 Keď Šalamún usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

Príčina rozdelenia – pohanské božstvá. Božím plánom bola vernosť Božieho ľudu, ale Šalamún svoje úspechy, svoju múdrosť a svoje bohatstvo začal pripisovať božstvám Ammóncov, Sidončanov a Moábcov. Nevernosť a modloslužba sa stali príčinou rozdelenia kráľovstva na severné – Izrael – a južné – Judsko (od r. 922 až do r. 538 pred Kristom). Šalamún sa nedožil rozdelenia kráľovstva len vďaka vernosti Bohu svojho otca Dávida. No už počas jeho života sa začali nepokoje a príprava na rozdelenie. Šalamún to však nepochopil a neakceptoval ani vtedy, keď sa o tom dozvedel. Naopak – chcel zmariť Hospodinov zámer, chcel odstrániť toho, ktorého si vybral Hospodin na jeho miesto. Je to smutné, keď zblúdi aj taký výborný človek, akým bol Šalamún. Nás to vedie k zamysleniu nad naším počínaním. Aby sme si nezakladali na svojich zásluhách, na tradíciách zdedených po predkoch, ale aby sme dbali na vernosť Tomu, ktorý nás povolal pri krste, ktorému sme sľúbili vernosť pri konfirmácii a ktorý nás postavil na určité miesto v živote, aby sme tam oslávovali Božie meno a hľadali Kráľovstvo Božie. Boh chce byť s nami v osobnom vzťahu. Miluje nás a čaká od nás vernosť a lásku, oddanosť. Nájdime si trocha času a uvažujme nad svojimi cestami, spôsobmi, nad svojou oddanosťou a vernosťou! A v pokání hľadajme zmenu srdca skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý napraví naše cesty aj naše srdcia.
Modlitba: Odpusť, Bože, naše blúdenie. Daj nám poznať Pravdu o nás a veď nás do hlbokého pokánia.